Serwis relacji inwestorskich

Pytania od inwestorów

Strona główna Giełda Pytania od inwestorów

 

Poniżej publikujemy odpowiedzi na pytania inwestorów:

Dlaczego spółka zdecydowała się sprzedać nieruchomość? (raporty ESPI z 14 lutego)

Decyzja o sprzedaży nieruchomości wynikała przede wszystkim z tego, że w ostatnim czasie spółka zakończyła budowę nowej, znacznie większej hali produkcyjnej. W związku z oddaniem do użytku budynku o łącznej powierzchni 20 tys. m², spółka podwoiła swoją powierzchnię produkcyjno-magazynowo-biurową. Spółka podjęła decyzję o sprzedaży budynku leasingowego o powierzchni produkcyjnej 6,2 tys. m², ponieważ nowy budynek bardziej odpowiada potrzebom spółki, umożliwiając ustawienie automatycznych linii produkcyjnych o długości 100 metrów.

Proszę o aktualizację informacji odnośnie do projekty Active Glass.

Pełne zdolności produkcyjne i organizacyjne w ramach projektu Active Glass planujemy osiągnąć w drugiej połowie 2024 roku. Projekt został zakończony w zakresie zakupu środków trwałych.

Jaki jest status projektu QDrive?

Projekt QDrive był projektem badawczo – rozwojowym i realizowanym w konsorcjum. Spółka zakończyła projekt w terminie. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie na komercjalizację wyników badań spółka ma trzy lata od zakończenia prac B+R.

Zgodnie z celem projektu badawczo-rozwojowego opracowaliśmy działający prototyp. Produkt jest w ocenie spółki przyszłościowy. Aktualnie czekamy na ocenę wersji pracy możliwej do wdrożenia. Kolejnym etapem będzie dobór metody produkcji masowej w celu obniżenia kosztów jednostkowych pod kątem branży automotive. Decyzja dotycząca wdrożenia będzie poprzedzona aktualną weryfikacją zapotrzebowania oraz homologacją dla wybranych modeli.

Prośba o komentarz do publikacji w Onet.pl

Jako spółka notowana na GPW w sposób rzetelny komunikujemy się z akcjonariuszami, a kluczowe informacje, w tym te dotyczące Covid Detectora, przekazujemy do publicznej wiadomości w drodze publikacji raportów ESPI, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Deklarujemy pełną gotowość do współpracy z organami badającymi sprawę opisaną w artykule.

Spółka nie otrzymała zawiadomienia o wszczęciu postępowania i nie dysponuje informacjami na temat jego przedmiotu, poza informacjami z mediów.

W latach 2021 – 2022 osiągnęliśmy szereg kluczowych etapów, mających istotne znaczenie dla rozwoju życia produktu, jakim jest Covid Detector. Były to:

• Rejestracja w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, (pełna treść raportu ESPI: https://ir.mlsystem.pl/raporty_biezace/zgloszenie-urzadzenia-covid-detector-prezesowi-urzedu-rejestracji-produktow-leczniczych-wyrobow-medycznych-i-produktow-biobojczych-2/),

• Dopuszczenie urządzenia do stosowania w trybie profesjonalnym (pełna treść ESPI: https://ir.mlsystem.pl/raporty_biezace/wprowadzenie-urzadzenia-covid-detector-do-obrotu/),

• Zakończenie badań klinicznych nad urządzeniem, raport końcowy potwierdzający wysoką skuteczność (pełna treść raportu ESPI: https://ir.mlsystem.pl/raporty_biezace/raport-koncowy-z-badania-urzadzenia-covid-detector/),

• Otrzymanie certyfikatu zgodności z dyrektywą EM, potwierdzającego, że Covid Detector można bezpiecznie używać w przestrzeniach zamkniętych, (pełna treść raportu ESPI: https://ir.mlsystem.pl/raporty_biezace/korekta-raportu-nr-37-2021-pt-otrzymanie-certyfikatu-zgodnosci-dla-urzadzenia-covid-detector/),

• Uzyskanie Świadectwa Wolnej Sprzedaży, na podstawie którego urządzenie może być wprowadzane do obrotu i używania na terytorium Unii Europejskiej,

• Dopuszczenie urządzenia jako metoda szybkich testów przesiewowych SARS-CoV-2 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2022, (pełna treść informacji prasowej: https://ir.mlsystem.pl/2022/02/15/covid-detector-dopuszczony-do-szybkich-badan-przesiewowych/),

• Uzyskanie oceny i potwierdzenia przez notyfikowaną jednostkę zewnętrzną TÜV NORD, iż produkcja wyrobów medycznych ML System jest zgodna z europejskimi zasadami bezpieczeństwa dla użytkownika i pacjenta (ISO 13485).

Prowadzimy dalsze prace nad rozwojem Covid Detectora w kierunku jego szerszego wykorzystania w detekcji innych patogenów. O postępie tych prac będziemy informować w trybie stosownych komunikatów.

Bardzo proszę o komentarz do wyników szacunkowych za 1H 2023 r.

Koniunktura w budownictwie i zmiany harmonogramów inwestycji realizowanych przez klientów spowodowały przesunięcie na II półrocze 2023 r. odbioru części wyprodukowanych już szyb z powłokami kwantowymi. Ponadto, realizowaliśmy produkcję szyb powłokowych w ramach projektów badawczych: mowa o QDrive, tj. innowacyjnym szkle aktywnym dla branży automotive oraz ogniwie tandemowym. W II kw. opracowywaliśmy również nowe wzory dla dachówek oraz płyt elewacyjnych, co miało odzwierciedlenie w sukcesie procesu dokapitalizowania i przyznanych wzorach przemysłowych. Oczekujemy, że nowe, wysokomarżowe produkty, będące efektem prac B+R staną się w przyszłości elementem naszej struktury sprzedaży.

Przesunięcie w odbiorze produktów oraz obłożenie maszyn pracami w ramach projektów B+R obniżyły wartość sprzedaży zarówno w samym II kwartale, jak i całym I półroczu 2023 r. Niższa sprzedaż, w tym produktów o wysokiej marży, wpłynęła z kolei na spadek zyskowności. W I półroczu 2023 r. zaobserwowano ponadto wzrost w ujęciu rok do roku kosztów finansowych o blisko 2,9 mln zł oraz kosztów ogólnego zarządu (głównie wynagrodzeń, w tym. związanych ze wzrostem zatrudnienia) o 2,5 mln zł, co dodatkowo obniżyło wynik netto w analizowanym okresie.

Jaki jest status projektu „elektrolizer wodorowy”?

Relacja z targów kieleckich, gdzie zaprezentowaliśmy prototyp elektrolizera, dostępna jest na profilu FB spółki:

https://www.facebook.com/photo?fbid=664173995717993&set=pcb.664174192384640.

W ramach prac B+R został skonstruowany prototyp elektrolizera wysokociśnieniowego do produkcji wodoru. Jest to dla spółki istotny krok w kierunku wykorzystania technologii wodorowych jako efektywnego źródła energii. Modułowe rozwiązanie daje się skalować w zakresie mocy i wielkości instalacji. Intensywnie prowadzone prace nad elektrolizerem skupiają się na sukcesywnym poprawianiu kluczowych parametrów oraz doprowadzeniu technologii do skali produkcyjnej. Technologia dedykowana jest głównie dla MŚP i odbiorcy indywidualnego. Ma umożliwić osiągnięcie niezależności od dostawców energii. W pierwszej kolejności powstaje demonstrator technologii dostępny w spółce. W kolejnych krokach będą realizowane komercyjne pilotaże u zewnętrznych odbiorców.

Jak ewentualne ograniczenia w imporcie PV z Chin do Europy wpłyną na spółkę?

Ograniczenie podaży i wzrost popytu przekładają się na wzrost cen, co z naszej perspektywy jest korzystne. ML System od początku swojej działalności pracuje nad niezależnością w pełnym łańcuchu dostaw oraz nad własnymi technologiami, np. ogniwami tandemowymi lub wielozłączowymi. Ograniczenia związane z rynkiem chińskim potencjalnie zwiększają ekspozycję naszych technologii na rynku.

Czy spółka zakończyła parametryzację CD pod kątem gruźlicy, jeśli tak czy planuje upublicznienie wyników badań skuteczności?

Parametryzacja a badania skuteczności to dwa różne procesy. Wstępna parametryzacja urządzenia już się odbyła, to nie jest zdarzenie jednorazowe. Planujemy przeprowadzić wieloośrodkowe badania skuteczności i przedstawić wyniki. Należy jednak pamiętać, że jest to bardzo kosztowny i długotrwały proces, dlatego poszukujemy możliwości zewnętrznego finansowania lub partnera branżowego.

Czy do badań przyłączyły się inne jednostki?

Prowadzimy dialog z partnerami w tym zakresie. Chęć przystąpienia do badań wyraziło kilka ośrodków medycznych, jednak pod warunkiem uzyskania odpowiednich środków przez ML System i po uzyskaniu zgody komisji etyki. Niezależnie, cały czas prowadzone są prace rozwijające zarówno warstwę techniczną i pomiarową, jak również analityczną urządzenia. Uzyskanie kolejnych kamieni milowych będziemy komunikować zgodnie z zasadami obowiązku informacyjnego spółek notowanych.

Czy umowa z Tauronem (raport bieżący 9/2022) została już rozliczona? Dostarczone panele były wyprodukowane przez ML System?

Umowa została rozliczona w grudniu 2022 r. w całości. Dostawa obejmowała produkty ML System.

Poproszę o informację o wartości rozpoznanych w EBITDA za 1-3Q2022 oraz 1-3Q2021 przychodów z tytułu rozliczenia grantów i dotacji.

Ujęte w rachunku zysków i strat 30.09.2022 30.09.2021
– z rozliczenia proporcjonalnego do amortyzacji 6 681 4 748
– nakłady finansowane dotacją 10 340 4 867

Czy można postawić znak „=” między IRaman firmy Metrohm a Covid Detectorem firmy ML System?

IRaman firmy Metrohm to urządzenie wykorzystujące technikę pomiaru spektroskopii rozproszeniowej, podobnie jak wiele innych konkurencyjnych układów, np. Horiba, Bruker, Renisshow, ThermoFischer, TechnoS. Instruments. Żadne z wyżej wymienionych urządzeń, w tym IRaman firmy Metrohm, nie poda wyniku pomiaru, jaki podaje Covid Detector, tak więc Covid Detector nie jest urządzeniem IRaman Producenta Metrohm.

Urządzenie Covid Detector jest autorskim rozwiązaniem ML System, podlegającym ochronie patentowej w trybie polskim i europejskim nr P.436653/EP22460001 z dnia 13.01.2021.

Detekcja odbywa się w oparciu o znaną technologię spektroskopii rozproszeniowej (Ramana) polegającej na pomiarze nieelastycznego rozpraszania fotonów. Proces wykrywania patogenów w wydychanym powietrzu oprócz urządzenia pomiarowego wymaga użycia zaawansowanego oprogramowania analityczno – obliczeniowego wykorzystującego skomplikowane algorytmy.

System wykrywania wirusa SarsCov2 w wydychanym powietrzu jest w pełni autorstwa ML System, a jego kluczowymi komponentami są:

1. Oprogramowanie znajdujące się na serwerach ML System.
2. Oprogramowanie sterujące urządzeniem zainstalowane lokalnie.
3. Urządzenie pomiarowe.
4. Światłowodowy tor pomiarowy.
5. Wymienne ustniki zaprojektowane i wykonane wyłącznie na potrzeby urządzenia.
6. Obudowa zapewniająca stabilność i warunki pomiaru wraz z panelem umożliwiającym obsługę urządzenia.
7. Elementy zasilające i wspomagające pracę systemu w tym odpowiednie filtry i dekodery.

Proces produkcji urządzania oraz wszystkich kluczowych komponentów Covid Detector jest ściśle kontrolowany i zgodny z wymogami ISO 13485 oraz przeszedł pozytywnie procedurę audytu przeprowadzoną przez zewnętrzną jednostkę akredytowaną – TUV Nord.

Urządzenie posiada następujące certyfikaty i świadectwa:

1) Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 13485:2016-04 Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością- Wydany przez TUV NORD
2) Świadectwo wolnej sprzedaży. Dokument wydany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. (z dn. 13.09.2021)
3) Raport Badań Klinicznych. Wydany przez Ośrodek Badań Medycznych MEDYK (6.07.2021)
4) Certyfikat EMC. Dokument wydany przez jednostkę akredytowaną J.S. Hamilton Poland Sp. Z O. O. (z dn. 16.08.201)

Ponadto metoda pomiarowa została zakwalifikowana do pomiarów przesiewowych wykonywanych przez profesjonalne laboratoria diagnostyczne i zarekomendowana przez Ministerstwo Zdrowia w połowie lutego 2022.

IRaman firmy Metrohm, podobnie jak wiele innych układów pomiarowych bazujących na technice pomiaru spektroskopii rozproszeniowej, takich firm jak np. Horiba, Bruker, Renisshow, ThermoFischer, TechnoS. Instruments, o odpowiednich parametrach lub po odpowiednich modyfikacjach może być częścią
urządzenia Covid Detector i stanowić podstawę jego toru pomiarowego, jednak samodzielnie nie posiada zdolności identyfikacji wirusa czy innych patogenów oraz odpowiednich dokumentów dopuszczających do stosowania w profesjonalnej diagnostyce. Sama metoda spektroskopii rozproszeniowej jest powszechnie znana i wykorzystywana do identyfikacji wielu różnych wirusów od kilkunastu lat, co zostało wielokrotnie opublikowane w ogólnodostępnej literaturze naukowej jednak, aby jej wykorzystanie miało sensowność zastosowania, proces pomiaru musi być prosty i powtarzalny, a interpretacja wyniku szybka, zautomatyzowana i pewna oraz zgodna z procedurami medycznymi. Samo urządzenie też musi spełniać rygorystyczne normy zgodne z wymaganiami dla Urządzeń Medycznych.

Jaki jest powód zmiany terminu publikacji wyników za 3Q 2022 r.?

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego podyktowana jest udziałem zarządu ML System w targach SCEWC Barcelona w dniach 14-18.11.2022. Po raz pierwszy Rzeszów ma tam stoisko promocyjne, a ML System jest głównym partnerem miasta w tym zakresie.

Więcej informacji: http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/54022/podsumowanie-efektow-wizyt-zagranicznych-prezydenta-rzeszowa-konrada-fijolka

Czy zwiększona amortyzacja będzie widoczna w wynikach w kolejnych okresach?

Należy założyć, że zwiększone koszty amortyzacji środków trwałych wykorzystywanych w projektach B+R dostrzegalne będą w wyniku netto jeszcze w całym 2023 r. Zwiększanie amortyzacji będzie również widoczne przez dłuższy okres, co wynika z planowanego zakupu środków trwałych w ramach „Strategii Nowej Ery Kwantowej”.

Jak idzie sprzedaż szkła powłokowego?

W II kwartale 2022 r. odnotowaliśmy sprzedaż szkła powłokowego na poziomie 9,5 mln zł, z czego produkty aktywne stanowiły 3,8 mln zł.

Zachęcamy do obejrzenia poniższych materiałów, gdzie wątek dotyczący produktów „nowej ery kwantowej” został szeroko przeanalizowany przez Dawida Cyconia, prezesa ML System:

Dlaczego spółka przesunęła termin publikacji raportu za 1Q 2022 r.?

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego – która nastąpiła zgodnie z §80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – miała miejsce w wyniku absencji kluczowych osób odpowiedzialnych za zebranie niezbędnych danych, których ilość w porównaniu z poprzednim, analogicznym okresem jest zdecydowanie większa.

Jakie są szacunki sprzedaży szyb QGlass w 1Q 2022 r.?

Spółka nie podaje danych szacunkowych odnoszących się do sprzedaży szyb Q Glass.

Spółka informowała rynek o realizacji pierwszych zamówień na szyby Q Glass. Największe z nich to prywatna inwestycja centrum medyczno-rehabilitacyjnego w Rzeszowie, o czym Prezes Dawid Cycoń informował podczas czatu na żywo z inwestorami w dniu 29.03.2022 (https://strefainwestorow.pl/artykuly/czaty-inwestorskie/20220329/wyniki-finansowe-ml-system). Informacje o dużych kontraktach, których wartość osiągnie próg informacyjny, przekazywać będziemy zgodnie z przestrzeganą w spółce zasadą transparentności – w trybie stosownych komunikatów

Jak wygląda sprzedaż Covid Detectora i perspektywy dla tego urządzenia?

Nie prowadzimy aktywnej sprzedaży urządzenia, a realizujemy sprzedaż pomiarów. Dopuszczenie CD do szybkich badań przesiewowych (https://ir.mlsystem.pl/2022/02/15/covid-detector-dopuszczony-do-szybkich-badan-przesiewowych/) oraz uzyskanie certyfikacji dla producentów urządzeń medycznych (https://mlsystem.pl/otrzymanie-przez-ml-system-certyfikacji-dla-producentow-wyrobow-medycznych/ ) to istotny krok na drodze komercjalizacji urządzenia. Główna doradczyni naukowa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Soumya Swaminathan w lutym b.r. podczas konferencji prasowej przekazała, że pojawią się jeszcze nowe warianty SARS-CoV-2, cyt. Wypowiedzi: „Widzieliśmy, jak wirus ewoluuje, mutuje (…) więc będą kolejne jego warianty, także te budzące obawę (ang. VOC – variant of concern), zatem nie jest to koniec pandemii”.

Uważamy, że potencjał komercjalizacji CD jest znaczący, dzięki możliwościom detekcji wielu patogenów, nie tylko koronawirusa, ale np. gruźlicy.

Jakie są postępy w zakresie walidacji Covid Detectora „pod” gruźlicę?

Proces walidacji urządzenia pod kątem gruźlicy jest w toku. Współpracujemy w tym zakresie z Małopolskim Szpitalem Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu. Dodatkowo we współpracy z hiszpańską kliniką walidujemy urządzenie pod kątem nowych mutacji koronawirusa. O wdrożeniu strategii komercjalizacji urządzenia poinformujemy stosownym raportem zgodnie z przestrzeganą w spółce zasadą transparentności.

Czy prowadzą Państwo jakieś działania w Chinach (państwach azjatyckich), dotyczące wdrożenia tam, testowania, sprzedaży Covid Detectora? Czy urządzenia zostały tam wysłane?

Nie prowadzimy działań w Chinach w powyższym zakresie.

Jak spółka skomentuje aktualizację rekomendacji Ipopemy z 6 maja 2022 r.?

Zgodnie z dobrą praktyką i standardem rynkowym spółka nie komentuje treści i wycen przedstawianych w raportach analitycznych/rekomendacjach. Zasada ta znajduje zastosowanie także w kontekście komentowania kursu giełdowego.

Jak wygląda aktualna sytuacja z Covid Detectorem?

Aktualnie Covid Detector posiada wszelkie dokumenty dopuszczające do stosowania w trybie profesjonalnym. Konieczne jest jednak uzyskanie rekomendacji ze strony Ministerstwa Zdrowia (MZ), dzięki której urządzenia zyska wartość diagnostyczną. Możliwości zastosowania Covid Detectora są obecnie analizowane przez MZ. W oparciu o analizę ekspercką MZ rozpoczęło prace nad zastosowaniem proponowanej metody diagnostycznej w obszarze badań przesiewowych, biorąc pod uwagę potencjał proponowanego rozwiązania oraz wyzwania, jakie powstają w związku z rozwijającymi się nowymi wariantami wirusa SARS-CoV-2.

Jak rozwija się projekt QGlass?

Projekt QGlass rozwija się zgodnie z oczekiwaniami zarządu. Cel osiągnięcia do 60 tys. m2 produkcji w skali roku pozostaje aktualny.

Dlaczego Covid Detectora nie ma aktualnie na austriackiej liście szybkich testów antygenowych SARS-CoV-2 do samokontroli?

Covid Detector znajdował się w austriackim rejestrze szybkich testów antygenowych SARS-CoV-2 do samokontroli: SARS-CoV-2-Antigenschnelltests – BASG. W efekcie wprowadzenia przez austriacką administrację wymogu posiadania certyfikatu jednostki certyfikującej dla produktów, rejestr został zaktualizowany. Nasze urządzenie nie posiada wymaganego certyfikatu, dlatego aktualnie nie widnieje w rejestrze. Pracujemy nad uzyskaniem stosownego certyfikatu.

Kiedy spółka przedstawi strategię dotyczącą Covid Detectora? Co się aktualnie dzieje z tym projektem?

Niezbędnym elementem kreowania strategii komercjalizacji urządzenia jest przypisane testom wykonywanym przy użyciu Covid Detectora wartości diagnostycznej, co pozwali na zwalnianie badanych z obowiązku kwarantanny. Strategia, która nie uwzględniałaby tej okoliczności, miałaby wątpliwą wartość nie tylko dla spółki, ale przede wszystkim dla jej akcjonariuszy. Czekamy więc na stosowne zezwolenia i rekomendacje ze strony właściwych instytucji – to jest zagadnienie kluczowe, niezbędny element prowadzący do komercyjnego wdrożenia na szeroką skalę Covid Detectora.

Badania ukierunkowane na detekcję mutacji wirusa SARS-CoV-2 czy innych patogenów dzięki urządzeniu są realizowane.

Zainteresowanie produktem jest znaczące, zarówno wśród partnerów krajowych, jak i zagranicznych.

Aktualnie urządzenie Covid Detector może być wykorzystywane w celach przesiewowych. W ostatnim czasie informowaliśmy o użyciu Covid Detectora podczas targów Smart City Expo Poland 2021 w Warszawie (21-22 października), czy też w czasie XX Gali konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza w dniu 27 października.

Działając w reżimie raportowania giełdowego o kolejnych, istotnych kamieniach milowych związanych z komercjalizacją Covid Detectora informować będziemy w formie ESPI.

Jakie są możliwości spółki w ramach projektu QGlass, a także szerzej – w odniesieniu do wszystkich projektów „nowej ery kwantowej”?

Pierwsza linia, tj. QGlass ma zdolność produkcyjną ok. 60 tys. m kw. rocznie.

W obszarze produktów kwantowych będziemy rozwijać się w sposób organiczny, krok po kroku. W pierwszym półroczu 2022 r. wpływy ze sprzedaży QGlass będą widoczne, natomiast nie należy oczekiwać nagłego przeskalowania. Strategiczny cel – obejmujący projekty QGlass, 2D Glass oraz Active Glass – osiągnięcia poziomu 400 mln zł przychodów ze sprzedaży określiliśmy na koniec 2024 r. W 2022 r. chcemy uruchomić produkcję 2D Glass, również o możliwościach ok. 60 tys. m kw. w skali roku, a w następnym roku kolejne ok. 60 tys. m kw. rocznie w ramach Active Glass. Czyli rok po roku będziemy zwiększać moce i dodawać produktom nowe funkcje.

Zdolność wykorzystania produktów na bazie QGlass, przy jednoczesnym użyciu ich kanałów dystrybucji, potwierdzili renomowani producenci stolarki otworowej, jak również koncerny szklarskie o globalnym zasięgu. Dowodem tego są podpisane umowy partnerskie z Guardian Glass oraz Pilkington. Możliwe jest także wdrożenie aktywnych szyb z powłoką kwantową w branży automotive, gdzie spółka realizuje już pierwsze zamówienia bazujące na szybach pasywnych.

O istotnych umowach/zamówieniach związanych z QGlass informować będziemy w drodze raportów ESPI.

Kiedy produkowane będą szyby produkujące prąd do samochodów?

Możliwe jest wykorzystanie aktywnych szyb z powłoką kwantową w branży automotive, gdzie spółka realizuje już pierwsze zamówienia bazujące na szybach pasywnych, jednak wdrożenia w tym sektorze to perspektywa kolejnych lat. ML System niedawno rozpoczął projekt badawczy z Pilkington w tym zakresie. Na koniec projektu badawczego, który jest planowany za dwa lata, firma będzie dysponować technologią, a dopiero potem planowany projekt inwestycyjny.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją prasową, która uwzględnia ten wątek: https://www.bankier.pl/wiadomosc/ML-System-otworzyl-linie-produkcyjna-szyb-z-powloka-kwantowa-QGlass-8244367.html

Ponadto zapraszamy do objerzenia video, które obrazuje technologię kwantową rozwijaną przez ML System: https://www.youtube.com/watch?v=yNzGOzO1dKs

Kto zajmuje się animacją akcji ML System?

W dniu 5 września 2018 r. Spółka podpisała umowę o pełnienie funkcji animatora Emitenta na GPW z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. (”DM BOŚ). Na podstawie umowy DM BOŚ zobowiązał się do pełnienia funkcji Animatora Emitenta dla wszystkich akcji Spółki zwykłych na okaziciela oraz praw do akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (”GPW”), zgodnie z Regulaminem Giełdy i wydanymi na jego podstawie uchwałami organów GPW oraz ustalonymi zwyczajami giełdowymi. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, a w przypadkach wskazanych w umowie także ze skutkiem natychmiastowym.
O fakcie tym Spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2018 z dnia 06.09.2018 r.

Spółka nie zawierała innych umów o pełnienie funkcji animatora Emitenta.
Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie: https://www.gpw.pl/animatorzy-rynku animatorami rynku dla akcji ML System są: Trigon DM, DM BOŚ oraz Santander BM, działające na podstawie umów zawartych przez te podmioty z GPW.

Kiedy do obrotu zostaną wprowadzone akcje serii D, czy spółka rozważa ich sprzedaż?

Raportem bieżącym z dnia 23 września 2021 Spółka poinformowała o dacie wprowadzenia akcji serii D do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 30 września 2021 r. (pod warunkami opisanymi w raporcie).

Wraz z naszym Zespołem, Inwestorami i wszystkimi, którzy nas wspierają i pomagają osiągać sukcesy Zarząd uważa, że warto być zaangażowanym w rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej, nad czym konsekwentnie pracujemy. Członkowie Zarządu nie rozważają aktualnie sprzedaży akcji Spółki.

Czy nowo budowana hala pomiędzy budynkiem ML System a nową, leasingowaną halą od ARP jest dedykowana do przyszłej produkcji Active Glass?

Nowo budowana hala przeznaczona jest na cele realizacji strategii Nowej Ery Kwantowej.

Czy start Quantum Glass jesienią jest niezagrożony?

Dokładamy wszelkich starań, aby uruchomić produkcję QG jak najszybciej i dochować jesiennego terminu.

Czy produkcja i systemy informatyczne dotyczące Covid Detectora są już gotowe do działania, czy jeszcze trwają kalibracje i inne czynności wdrożeniowe?

Zarówno software, jak i hardware urządzenia pozwalają nam na jego komercyjne zastosowanie w trybie profesjonalnym. Czekamy na stosowne rekomendacje. Równolegle nieustannie udoskonalamy urządzenie, aktualnie prowadzone są testy przeprowadzane w warunkach klinicznych, w zakresie rozpoznawania stadium choroby oraz możliwości wykrywania przeciwciał w krwi pacjenta.

Czy spółka złożyła wnioski patentowe dotyczące Covid Detectora?

Urząd Patentowy RP przyjął wniosek ML System o uzyskanie patentu na wynalazek (nr zgłoszenia P.436653) i obecnie trwa procedura weryfikacyjna zgłoszenia.

Spółka skorzystała więc z tzw. procedury krajowej, która regulowana jest w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

Jednocześnie wraz ze zgłoszeniem swój bieg rozpoczął 12-miesięczny termin na rozszerzenie ochrony wynalazku poza granicami Polski. Dalsze decyzje w tym zakresie oraz dotyczące potencjalnych kolejnych zgłoszeń spółka będzie podejmować na podstawie aktualnej sytuacji rynkowej.

1. Czy Covid Detector (CD) dla pełnego zastosowania czeka jedynie na rekomendacje GIS, tj. decyzję, która będzie stawiała CD na równi z testami? Czy jeszcze czegoś brakuje?

Tak, do zastosowania Covid Detectora na równi z tradycyjnym testami potrzebna jest pozytywna rekomendacja odpowiednich organów krajowych i/lub zagranicznych.

2. W ilu / jakich państwach MLS ubiega się o rekomendacje analogiczne do polskiej rekomendacji GIS?

Firmy współpracujące z ML System zainteresowane wprowadzeniem urządzenia do obrotu na danym obszarze starają się o uzyskanie pozytywnych rekomendacji stosowania Covid Detectora przez organy uprawnione w danym kraju – takie działanie jest efektywniejsze z punktu widzenia czasu niezbędnego do wydania rekomendacji. Działania takie prowadzone są zarówno na terenie Unii Europejskiej i poza nią.

3. Czy Spółka zawarła już jakieś kontrakty dające przychody z CD (jeżeli tak, czy to są polscy czy zagraniczni kontrahenci)?

Spółka nie rozpoznała dotychczas w przychodach istotnych wpływów z komercjalizacji Covid Detecora. Pracujemy nad najbardziej korzystną dla Spółki strategią komercjalizacji urządzenia oraz nad pozytywną rekomendacją odpowiednich organów, które dopuszczą równoważność wyników uzyskiwanych z Covid Detectora. Nasza Spółka o wszystkich informacjach (w tym związanych z komercjalizacją Covid Detectora) istotnych z punktu widzenia naszych akcjonariuszy informuje niezwłocznie, w trybie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.

4. Czy dobrze rozumiem, że jeżeli chodzi o wprowadzenie CD w trybie do samokontroli nie czekamy już na żadne inne zgody, potwierdzenia, certyfikaty, dopuszczenia itp., a produkt ten jest już dostępny na rynku (w tym trybie)? 

Do wprowadzenie Covid Detectora do obrotu w trybie do samokontroli (do używania przez osobę niebędącą profesjonalnym użytkownikiem i bez konieczności przeprowadzania pomiaru przez profesjonalne laboratorium diagnostyczne) niezbędna jest pozytywna ocena wydana przez jednostkę akredytowaną, która jest procedurą złożoną. Uzyskane certyfikaty natomiast są elementami, które podlegają ocenie jednostki akredytowanej i są niezbędne. Spółka konsekwentnie dąży do otrzymania takiej oceny, realizując wszystkie niezbędne procedury w tym odpowiednie certyfikaty i dokumenty dopuszczające do stosowania.

1. Czy spółka może publicznie wypowiedzieć się co z wdrożeniem do użytku Covid Detectora?

Covid Detector otrzymał od notyfikowanej jednostki J.S. Hamilton Poland certyfikat zgodności z dyrektywą EMC. Uzyskanie certyfikatu jest istotnym kamieniem milowym w procesie wprowadzania do obrotu Covid Detectora, jako wyrobu medycznego wykorzystywanego do tzw. samokontroli (bez konieczności przeprowadzania pomiaru przez profesjonalne laboratorium diagnostyczne). Jednocześnie stanowi potwierdzenie, że można go bezpiecznie używać, ponieważ nie wpływa negatywnie w zakresie emisji fal elektromagnetycznych na inną aparaturę, w tym medyczną. Chcemy, aby nasze urządzenie było docelowo instalowane nie tylko w placówkach medycznych, ale również w hotelach, zakładach pracy czy podczas imprez masowych, celem przeprowadzania testów przesiewowych na dużą skalę.

Więcej informacji dotyczących Covid Detectora i certyfikatu EMC znajduje się tutaj: https://wyborcza.biz/Gieldy/7,132329,27475060,ml-system-otrzymal-certyfikat-zgodnosci-z-dyrektywa-emc-dla.html?disableRedirects=true

Równolegle w ramach trybu profesjonalnego (do przeprowadzania pomiarów przez laboratoria diagnostyczne) spółka stara się o wydanie rekomendacji dla Covid Detectora na wykorzystanie urządzenia w procesie kwalifikacji osób badanych do kwarantanny lub jej zwolnienia, np. na lotniskach. Rozmawiamy zarówno z polskimi instytucjami, jak i partnerami zagranicznymi. Otrzymujemy sygnały o chęci wykorzystania Covid Detectora nie tylko w polskich portach lotniczych, ale także europejskich, a nawet spoza naszego kontynentu. Nie mamy wpływu na tempo procedowania, jednak liczymy, że uzyskamy wymagane rekomendacje możliwie szybko. Uważamy, że włączenie Covid Detectora do pełnego procesu diagnostycznego pozwoliłoby na skuteczniejszą walkę z czwartą falą pandemii koronawirusa i dzięki temu również potencjalne zmniejszenie ewentualnych obostrzeń pandemicznych.

Uruchomiliśmy ponadto dedykowaną Covid Detectorowi stronę internetową: coviddetector.eu, gdzie prezentowane są najważniejsze informacje związane z procesem komercjalizacji urządzenia.

Szczególnie zachęcamy do śledzenia zakładki „Aktualności”, dzięki czemu możliwy jest wgląd w aktualny status działań związanych z Covid Detectorem.

2. Jakie są zdolności produkcyjne fabryki CD?

Szeroka produkcja Covid Detectora odbywałaby się przy wykorzystaniu aktualnych linii produkcyjnych, po ich odpowiedniej parametryzacji. Zdolności wytwórcze dostosowywać będziemy do potrzeb rynku. Na obecnym etapie nie definiujemy maksymalnych mocy wytwórczych, w pierwszej kolejności, czekając na stosowne zezwolenia i rekomendacje ze strony właściwych instytucji, chcemy poznać potrzeby odbiorców zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

3. Czy umowa z Guardian Glass przynosi obecnie zlecenia dla MLS, czy jest to kwestia bardziej przyszłości, np. po ruszeniu produkcji QG?

Kluczowym momentem dla współpracy z Guardian Glass będzie uruchomienie fabryki QG, zaplanowane na jesień bieżącego roku. Niezależnie w trakcie wspólnej koordynacji, wykorzystującej obecnie stosowane technologie znajduje się kilkanaście dużych obiektów na terenie Europy.

4. Czy umowa z Pilkington przynosi obecnie zlecenia dla MLS, czy jest kwestia bardziej przyszłości, w szczególności w zakresie szyb do automotive?

„Innowacyjne szkło aktywne dla branży automotive” to projekt realizowany w ramach QDrive, znajdujący się w fazie B+R. Niezależnie ML System współpracuje z firmą Pilginkton w zakresie sprzedaży obecnych produktów BIPV dla budownictwa.

Ramowy harmonogram projektów innowacyjnych na etapie B+R, uwzględniający QDrive, znajduje się w prezentacji na slajdzie 18: https://ir.mlsystem.pl/wp-content/uploads/2021/05/ML-System-prezentacja-Q1-19.05.2021.pdf.

5. Wodór – jaką rolę może odegrać MLS w zakresie wodoru (oczywiście pod kątem przychodów), np. w kontekście paliwa do samochodów czy magazynów energii?

Jest zdecydowanie zbyt wcześnie, aby kreślić prognozy odnoszące się do potencjału spółki w kontekście wodoru. Rynek ten, nie tylko w Polsce, ale i w Europie jest w początkowym stadium rozwoju. Aktualnie tworzone są długookresowe strategie zarówno na poziomie rządów, samorządów, jak i firm. Uważamy, że potencjał technologiczny i kompetencje ML System będą pozwalały na odegranie istotnej roli spółki w tym obszarze.

O wątku wodorowym mówiliśmy w rozmowie z portalem 300gospodarka:

https://300gospodarka.pl/news/covid-detector-mlsystem-fotowoltaika-wodor.

1. Czy produkty Smart Glass są już wprowadzone do sprzedaży i generują cash flow? Chodzi mi o sprzedaż seryjną (regularną) a nie partii próbnych.

Proces ofertowania produktów Smart Glass uruchomiliśmy w 2020 roku, a więc niedawno. Oferowany asortyment charakteryzuje się wysoką innowacyjnością oraz stylem dostosowanym do nowoczesnych rozwiązań architektonicznych. Klientem dla tego typu produktów są producenci stolarki klasycznej, gdzie procesy wdrożenia nowych linii produktowych zarówno na poziomie technicznym, jak i marketingowo-sprzedażowym wymagają pewnego czasu. Pracujemy nad wzrostem rozpoznawalności tej linii produktów wśród naszych klientów. Informacje dotyczące produktów Smart Glass znajdują się na stronie internetowej: https://mlsystem.pl/smart-glass/.

2. Polowa ładowarka fotowoltaiczna: czy projekt się już zakończył? Kiedy można oczekiwać pierwszej sprzedaży?

Polowa fotowoltaiczna ładowarka to projekt badawczy, realizowany w konsorcjum z Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu (WITI) oraz Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Polowa fotowoltaiczna ładowarka sprzętu elektronicznego ma zapewnić m.in. żołnierzom możliwość bezproblemowego korzystania ze sprzętu elektronicznego w każdych, nawet najbardziej wymagających warunkach. Prace B+R w ramach projektu zakończyliśmy w 1Q 2021 r. Jesteśmy przed decyzją o ewentualnym wdrożeniu produktu, jednak ze względu na jego przeznaczenie i klienta docelowego ta informacja być może nie będzie mogła być upubliczniona.

Jaki jest plan wprowadzenia produktów ery kwantowej na rynek?

ML System uruchomi seryjną produkcję szyb z powłoką kwantową (Quantum Glass) jesienią 2021 r. Wszystkie urządzenia, które tworzą nowoczesną linię wytwórczą, zostały już dostarczone spółce, aktualnie trwa ich integracja. Przed startem masowej produkcji konieczna jest jeszcze jej parametryzacja. Szacujemy, że początkowy poziom produkcji może wynieść do 5 tys. m2 w skali miesiąca. Wydajność produkcyjną planujemy stopniowo zwiększać. Widzimy duże zainteresowanie naszych partnerów tą technologią.

Zakończenie inwestycji w ramach projektu 2DGlass planowane jest w I kwartale 2022 r., a projekt Active Glass ma się zakończyć w 2023 r. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:

https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/ml-system-uruchomi-seryjna-produkcje-szyb-quantum-glass-jesienia-2021-r,akcje,289742