Serwis relacji inwestorskich

Władze spółki

Strona główna O ML System Władze spółki

Dawid Cycoń

prezes zarządu, założyciel spółki

Dawid Cycoń jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Przez 12 lat piastował samodzielne funkcje specjalisty oraz kierownika w pionach marketingu i sprzedaży takich spółek jak: Optimus S.A., Fakro Sp. z o.o. (oraz s.c.), Reynaers Polska Sp. z o.o. Jest pomysłodawcą i współzałożycielem Emitenta. Jako dyrektor ds. badań i rozwoju w Spółce współtworzył strategie rozwoju Emitenta w oparciu o rozwój i transfer wyników prac badawczych do skali przemysłowej. Był pomysłodawcą i realizatorem Fotowoltaicznego Centrum Badawczego ML System. Zbudował rynek dla produktów BIPV i Smart City. Jest współautorem 14 zgłoszeń patentowych, 4 wzorów użytkowych i 4 wzorów przemysłowych, a także publikacji z zakresu ogniw fotowoltaicznych III generacji.

Członek Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Anna Warzybok

wiceprezes zarządu

Absolwentka ekonomii, europeistyki oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wyższej Szkole Administracji i Praworządności w Hoff w Bawarii oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Doktorantka na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest certyfikowanym kierownikiem projektów (IPMA C, Prince2 Practitioner) oraz akredytowanym Konsultantem Funduszy Europejskich. Jest autorką publikacji naukowych z zakresu prawa konkurencji i zarządzania projektami, trenerem i wykładowcą z zakresu zarządzania projektami. Od 2005 roku pracuje na stanowiskach związanych z zarządzaniem płynnością finansową oraz projektami (w tym inwestycyjnymi oraz B+R). Od 2013 roku pracownik ML System. W latach 2015-2017 pełniła funkcję Dyrektora ds. B+R zarządzając Fotowoltaicznym Centrum Badawczo – Rozwojowym. Od 2017 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Finansów i Inwestycji, a od stycznia 2018 r. Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

Edyta Stanek

wiceprezes zarządu, założycielka spółki

Jest absolwentką Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo Hutniczej, uczestniczyła w kursach i szkoleniach z zakresu controllingu i zarządzania. Jest autorka i współautorką artykułów naukowych z dziedziny fotowoltaiki. Edyta Stanek jest założycielką Emitenta, pierwotnie działającego w formie spółki jawnej. Posiada ponad ośmioletnie doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym przedsiębiorstwem, jako wspólnik Emitenta działającego do 31 maja 2012 r. w formie spółki jawnej, a od 1 czerwca 2012 r. do 30 czerwca 2015 r. pełniąc funkcję prezesa zarządu Emitenta działającego podówczas w formie spółki z o.o. Posiada doświadczenie w operacyjnym zarządzaniu projektami (jako kierownik zespołu badawczego w latach 2012-2014), praktyczne doświadczenie w strategicznym zarządzaniu projektami z portfela badawczego, inwestycyjnego oraz jakości obsługi klienta (B2B). Była odpowiedzialna za transformację Emitenta z firmy wykonawczej świadczącej usługi w budownictwie w firmę produkcyjną oraz za pozyskanie pierwszych zezwoleń w Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Do 30 listopada 2017 r. była kierownikiem transferu technologii w Spółce.

Rada nadzorcza

Piotr Solorz

przewodniczący rady nadzorczej

Piotr Solorz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i uzyskał tytuł magistra prawa i magistra geografii. Od 5 stycznia 2018 r. jest członkiem Rady Nadzorczej, od 3 lutego 2021 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jest m.in. członkiem zarządu i wspólnikiem ADDVENTURE spółka z o.o. w Krakowie, wspólnikiem ADDVENTURE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy sp.k. w Krakowie, zastępcą przewodniczącej rady nadzorczej Mercator Medical S.A. w Krakowie. W przeszłości był m.in. członkiem zarządu Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A. w Krakowie (obecnie TRIGON Dom Maklerski S.A.), członkiem rady nadzorczej PENETRATOR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Krakowie, członkiem rady nadzorczej INTERSPORT POLSKA S.A. w Krakowie. Działalność wykonywana przez Pana Piotra Solorza poza przedsiębiorstwem Emitenta, według jego oświadczenia, nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Solorz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Piotr Charzewski

wiceprzewodniczący rady nadzorczej

Piotr Charzewski jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wykonuje zawód adwokata w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej (jednoosobowa działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Charzewski). Posiada doświadczenie w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz w doradztwie – jako adwokat – podmiotom gospodarczym, w tym spółkom giełdowym.

Aneta Cwynar

członek rady nadzorczej

Aneta Cwynar jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Kierunek Zarządzanie i Marketing. W październiku 2005 r. została wpisana do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (numer: 10546). W czerwcu 2007 r. zdała egzamin dyplomowy zorganizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ze znajomości międzynarodowej sprawozdawczości finansowej akredytowany przez ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Jest zatrudniona w Urzędzie Gminy Świlcza. Współpracuje poza tym jako biegły rewident z firmami audytorskimi. Od kwietnia 2015 r. pełni funkcję Skarbnika Gminy Świlcza. Jest członkiem rady nadzorczej Lokalny Fundusz Pożyczkowy Samorządowa Polska Ząbki Sp. z o.o. oraz członkiem rady nadzorczej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. Do 2013 r. pełniła funkcję członka rady nadzorczej Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o.o.

Wojciech Armuła

członek rady nadzorczej

Wojciech Armuła jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Ukończył również studia podyplomowe organizowane przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Rachunkowość i Finanse dla zaawansowanych. Od 2008 r. zatrudniony w Addventure sp. z o.o. na stanowisku Starszy analityk finansowy. W latach 2006-2008 związany z Domem Maklerskim PENETRATOR S.A. pracując na stanowisku analityka finansowego. Był zaangażowany w realizację szeregu ofert publicznych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (m.in. Cyfrowy Polsat, Inteliwise, Rafako, Intersport Polska, Mercator Medical, Ailleron, Archicom). W latach 1999-2006 zatrudniony w Polinvest sp. z o.o. jako konsultant, realizując i współrealizując projekty z zakresu wycen przedsiębiorstw, analizy opłacalności inwestycji, studia wykonalności projektów infrastrukturalnych, biznes planów różnorodnych przedsięwzięć. Od 2006 r. prowadzi zajęcia z zakresu analizy fundamentalnej przedsiębiorstw Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest ekspertem zewnętrznym Ministerstwa Energii (od 2016 r.) oraz Instytutu Nafty i Gazu (od 2009 r.) z zakresu aspektów finansowych realizacji projektów energetycznych. Od 2015 r. jest również coachem Komisji Europejskiej (EASME, Horizon 2020 SME Instrument) – konsulting i coaching finansowy dla SME. Był członkiem rady nadzorczej Mercator Medical S.A. w Krakowie.

Marcin Madera

członek rady nadzorczej

Marcin Madera ukończył Wydział Finansów i Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. W całym okresie kariery zawodowej związany jest zawodowo z rynkiem kapitałowym. Doświadczenie zdobywał w Domu Maklerskim TMS Brokers oraz Narodowym Banku Polskim, gdzie odpowiadał za analizę makroekonomiczną, zarządzaniem ryzykiem walutowym oraz stopy procentowej. Następnie związany z podmiotami z obszaru equity asset management, takich jak Altus TFI oraz NN Investment Partners, gdzie odpowiadał za spółki z sektora budowlanego, nieruchomościowego oraz przemysłowego, brał udział w licznych procesach IPO, SPO oraz tender offers.

Marcin Madera jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym oraz doktorantem w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej.

W oparciu o złożone oświadczenia Emitent ocenia, że Pani Aneta Cwynar, Pan Wojciech Armuła, Pan Piotr Charzewski, Pan Marcin Madera spełniają wymogi niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089), jak również kryteria niezależności określone w załączniku II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) (Dz.U.UE.L.2005.52.51 z dnia 25 lutego 2005r.).Pani Aneta Cwynar i Pan Wojciech Armuła, spełniają ponadto wymóg posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.