Serwis relacji inwestorskich

Polityka dywidendy

Strona główna O ML System Polityka dywidendy

Nadrzędną zasadą Zarządu Emitenta odnośnie polityki dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i bieżących możliwości. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia Grupie Emitenta płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności, w tym niezbędnego do realizacji zakładanego na lata do 2020 r. włącznie planu inwestycyjnego Emitenta. Od roku 2019, aż do zakończenia planu inwestycyjnego
(2020 r.), Emitent zakłada wypłatę dywidendy na poziomie ok. 20%-25% skonsolidowanego zysku netto.

Po zakończeniu realizacji planu inwestycyjnego Emitent zamierza zwiększyć skalę wypłaty dywidendy do poziomu co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto.

W okresie ostatnich pięciu lat obrotowych Spółka dokonała jednej wypłaty dywidendy. Wypłata nastąpiła w 2019 roku i wyniosła 1.130 tys. zł (0,20 zł brutto na akcję) spełniając przy tym deklarację Zarządu Emitenta. Dzień dywidendy (dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) ustalony został na dzień 30 czerwca 2019 r.,
a wypłata dywidendy nastąpiła 19 lipca 2019 r. Z uwagi na fakt, iż rok 2018 był rokiem debiutu na GPW Spółka nie wypłacała wcześniej dywidendy.