Serwis relacji inwestorskich

Skonsolidowany raport kwartalny za 3Q 2021

Strona główna Skonsolidowany raport kwartalny za 3Q 2021
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
DANE SKONSOLIDOWANE 9 m-cy 2021 9 m-cy 2020 9 m-cy 2021 9 m-cy 2020
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 121 438 88 527 26 640 19 930
Zysk brutto ze sprzedaży 17 454 21 596 3 829 4 862
Zysk operacyjny 2 520 9 767 553 2 199
Zysk/strata przed opodatkowaniem 1 910 9 007 419 2 028
Zysk/strata netto 1 386 8 994 304 2 025
Całkowite dochody ogółem 1 386 8 994 304 2 025
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 804 -5 430 615 -1 222
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -52 655 -32 118 -11 551 -7 231
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 48 819 88 857 10 709 20 004
Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych -1 032 51 309 -226 11 551
Liczba akcji (w tys. szt.) 6 380 6 380 6 380 6 380
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 6 380 5 781 6 380 5 781
Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,22 1,56 0,05 0,35
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR) 0,21 1,51 0,05 0,34
30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
Aktywa razem 374 699 303 528 80 878 65 773
Zobowiązania długoterminowe 142 843 95 258 30 832 20 642
Zobowiązania krótkoterminowe 86 120 63 920 18 589 13 851
Kapitał własny 145 736 144 350 31 457 31 280
Kapitał zakładowy 6 380 6 380 1 377 1 383
Liczba akcji (w tys. szt.) 6 380 6 380 6 380 6 380
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 6 380 5 781 6 380 5 781
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 22,84 24,97 4,93 5,41
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 22,48 24,26 4,85 5,26