Serwis relacji inwestorskich

Zmiana zakresu postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zmiana zakresu postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF

1/2024 12/01/2024

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji przekazanych raportem bieżącym nr 35/2023 z dnia 14 października 2023, Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 12 stycznia 2024 r. otrzymał od pełnomocnika Spółki informację o wydanym w dniu 11 stycznia 2024 r. postanowieniu Komisji Nadzoru Finansowego _”KNF”_ w sprawie zmiany postanowienia z dnia 9 października 2023 r. o wszczęciu z urzędu postępowania w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej na podstawie 96 ust. 1i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. z 2022 poz. 2554, z późn. zm._ _”ustawa o ofercie”_, w związku z podejrzeniem niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., str. 1, z późn. zm._ _”Rozporządzenie MAR”_.
Zgodnie z postanowieniem KNF z dnia 11 stycznia 2024 r. postępowanie dalej będzie prowadzone w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w związku z podejrzeniem niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia MAR poprzez nieprzekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnej o nawiązaniu współpracy ze spółką Centrum Medyczne Medyk Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie _KRS: 0000610346_ _dalej: „Medyk”_ mającej na celu złożenie wniosku do Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie na przeprowadzenie jednoośrodkowego ewaluacyjnego badania klinicznego, pt. „Ocena przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia Covid Detector do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 potwierdzonej badaniami genetycznymi przy wykorzystaniu metody SARS-CoV-2 _COVID-19_ RT-PCR firmy GSD NowaPrime” oraz poprzez nieprzekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnej o złożeniu wniosku do Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie na przeprowadzenie jednoośrodkowego ewaluacyjnego badania klinicznego, pt. „Ocena przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia Covid Detector do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 potwierdzonej badaniami genetycznymi przy wykorzystaniu metody SARS-CoV-2 _COVID-19_ RT-PCR firmy GSD NowaPrime”.
Spółka jednocześnie informuje, iż na podstawie art. 124 par. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego KNF nie przedstawiła uzasadnienia do wyżej wspomnianego postanowienia.