Serwis relacji inwestorskich

Zawarcie znaczącej umowy

Strona główna Raporty bieżące Zawarcie znaczącej umowy

RB 16/2022 02/08/2022

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 2 sierpnia 2022 r. Spółka zawarła z Klimar sp. z o.o. z siedzibą w Rudnej Małej, umowę na dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie linii do depozycji warstwy ognioochronnej. Umowa została zawarta w związku z realizacją przez Spółkę projektu pn. „Active Glass – innowacyjna szyba zespolona dla branży BIPV i mobility” _umowa o dofinansowanie nr POPW.01.03.02-18-0017/19-00_ w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.
Wartość przedmiotu umowy wynosi w przeliczeniu na PLN 28,3 mln netto i przekracza wartość 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.