Serwis relacji inwestorskich

Zawarcie znaczącej umowy

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zawarcie znaczącej umowy

RB 13/2022 20/07/2022

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 27 lipca 2022 r. Spółka zawarła z Wjatech sp. z o.o. z siedzibą w Zaczerniu, umowę na dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie linii do wytwarzania niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych. Umowa została zawarta w związku z realizacją przez Spółkę projektu pn. „Active Glass – innowacyjna szyba zespolona dla branży BIPV i mobility” _umowa o dofinansowanie nr POPW.01.03.02-18-0017/19_ w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.
Wartość przedmiotu umowy wynosi 32 000 000 zł netto _słownie: trzydzieści dwa miliony złotych 00/100_ i przekracza wartość 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.