Serwis relacji inwestorskich

Zawarcie znaczącej umowy

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zawarcie znaczącej umowy

RB 7/2021 26/02/2021

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 26 lutego 2021 r. Spółka zawarła z Panem Waldemarem Drozdowskim, prowadzącym działalność pod firmą SERVITECH, umowy na dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie systemu do enkapsulacji oraz myjni do szkła. Łączna wartość umów to 3.728.000,00 złotych netto. Umowy zostały zawarte w ramach realizacji przez Spółkę projektu pn.: Quantum Glass – cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.
Łączna wartość umów zawartych z Panem Waldemarem Drozdowskim, prowadzącym działalność pod firmą SERVITECH, w okresie od dnia publikacji raportu bieżącego nr 9/2020 _tj. 8 maja 2020 r._ do dnia publikacji niniejszego raportu wynosi 14 219 091,00 złotych netto.