Serwis relacji inwestorskich

Zawarcie znaczącej umowy

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 8 maja 2020 r. Spółka zawarła z Panem Waldemarem Drozdowskim, prowadzącym działalność pod firmą SERVITECH, umowę na dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie symulatora modułów światła ciągłego – urządzenia służącego do wytwarzania sztucznego promieniowania, będącego zamiennikiem naturalnego promieniowania słonecznego za kwotę 951 000,00 zł netto. Umowa została zawarta w ramach realizacji przez Spółkę projektu pn.: „Rozwój Fotowoltaicznego Centrum Badawczo – Rozwojowego ML System”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, 2 Oś Priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.
Łączna wartość umów zawartych z Panem Waldemarem Drozdowskim, prowadzącym działalność pod firmą SERVITECH w okresie od dnia publikacji raportu bieżącego nr 25/2019 _tj. 30 października 2019 r._ do dnia publikacji niniejszego raportu wynosi 11 818 813,93 złotych netto.