Serwis relacji inwestorskich

Zawarcie umowy o animację akcji Emitenta

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zawarcie umowy o animację akcji Emitenta

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 5 września 2018 r. Spółka podpisała umowę o pełnienie funkcji animatora emitenta na GPW z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. _”DM BOŚ”_. Na podstawie umowy DM BOŚ zobowiązał się do pełnienia funkcji Animatora Emitenta dla wszystkich akcji Spółki zwykłych na okaziciela oraz praw do akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”GPW”_, zgodnie z Regulaminem Giełdy i wydanymi na jego podstawie uchwałami organów GPW oraz ustalonymi zwyczajami giełdowymi. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, a w przypadkach wskazanych w umowie także ze skutkiem natychmiastowym.