Serwis relacji inwestorskich

Zawarcie przez akcjonariuszy umowy lock-up

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zawarcie przez akcjonariuszy umowy lock-up

RB 15/2023 30/05/2023

Podstawa prawnaŁ

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 30 maja 2023 r. otrzymał zawiadomienie od Dawida Cycoń i Edyty Stanek _”Akcjonariusze”_ o zawarciu przez nich z IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 maja 2023 r. umowy w sprawie powstrzymania się od rozporządzania wszystkimi posiadanymi przez Akcjonariuszy akcjami Spółki _”Umowa lock-up”_. Akcjonariusze zobowiązali się w Umowie lock-up, że w okresie 180 dni od dnia przydziału akcji serii F emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 maja 2023 r.:
a_ nie będą oferować, sprzedawać, obciążać ani w jakikolwiek inny sposób rozporządzać, ani publicznie ogłaszać: oferty, sprzedaży ani zbycia lub zamiaru podjęcia tych czynności lub podejmować działań zmierzających do lub mogących skutkować: ofertą, sprzedażą lub zbyciem akcji Spółki, papierów wartościowych wymiennych lub zamiennych na akcje Spółki lub umożliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji praw związanych z takimi papierami wartościowymi, innych praw umożliwiających nabycie akcji Spółki, ani innych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, których wartość jest ustalana bezpośrednio lub pośrednio przez odniesienie do ceny powyższych papierów wartościowych stanowiących ich instrument bazowy, włącznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami, oraz
b_ nie zawrą żadnej umowy / porozumienia _włączając w to porozumienia zawarte w innej formie niż pisemna_ ani nie dokonają żadnej transakcji, która będzie lub mogłaby stanowić podstawę przeniesienia własności lub innego rozporządzenia, bezpośrednio lub pośrednio, jakimikolwiek prawami wynikającymi z posiadanych akcji Spółki, instrumentami finansowymi zamiennymi lub uprawniającymi do objęcia lub nabycia akcji Spółki, bądź transakcji której ekonomiczny skutek byłby równoważny z rozporządzeniem prawami wynikającymi z posiadanych akcji Spółki.
Ograniczenia te nie mają zastosowania:
a_ w przypadku ogłoszenia – w trybie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki,
b_ w przypadku uzyskania przez Akcjonariusza uprzedniej, pisemnej zgody IPOPEMA Securities S.A.,
c_ w przypadku dokonania przez Spółkę skupu akcji własnych _tzw. buy-back akcji_,
d_ w przypadku zbycia akcji Spółki w wyniku zastosowania się przez Akcjonariusza do prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej _w szczególności, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego_ nakazujących mu zbycie posiadanych akcji Spółki.