Serwis relacji inwestorskich

Zakończenie subskrypcji Akcji Serii F

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zakończenie subskrypcji Akcji Serii F

18/2023 07/06/2023

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ niniejszym przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji akcji zwykłych, na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł _jeden złoty_ każda _”Akcje Serii F”_ emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2023 r.:
1_ Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji Serii F: 31 maja 2023 r.
2_ Data zakończenia subskrypcji Akcji Serii F: 5 czerwca 2023 r.
3_ Data przydziału Akcji Serii F: Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii F doszła do skutku wraz z zawarciem umów objęcia dotyczących wszystkich Akcji Serii F oraz wniesieniem w całości wkładów na pokrycie Akcji Serii F. Proces zawierania umów objęcia Akcji Serii F został zakończony 5 czerwca 2023 r. Wkłady na Akcje Serii F zostały wniesione w całości do dnia 5 czerwca 2023 r.
4_ Liczba Akcji Serii F objętych subskrypcją: 896.848 Akcji Serii F.
5_ Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Nie dotyczy.
6_ Liczba Akcji Serii F, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: Nie składano zapisów w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach oferty objęto ogółem 896.848 Akcji Serii F.
7_ Liczba Akcji Serii F, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 896.848 Akcji Serii F.
8_ Cena, po jakiej Akcje Serii F były obejmowane: 65,00 złotych za jedną Akcję Serii F.
9_ Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Serii F objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: W ramach oferty nie przyjmowano zapisów na Akcje. W ramach oferty zawarto ogółem umowy objęcia Akcji Serii F z 71 inwestorami.
10_ Liczba osób, którym przydzielono Akcje Serii F w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Oferta nie była podzielona na transze. Umowy objęcia Akcji Serii F zostały zawarte z 71 inwestorami.
11_ Nazwa _firma_ subemitentów, którzy objęli Akcje Serii F w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii F nie była przedmiotem subemisji.
12_ Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby Akcji Serii F objętych ofertą i ceny emisyjnej: 58.295.120,00 zł.
13_ Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii F:
a_ przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 2.212 tys. zł .
b_ wynagrodzenie subemitentów: Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii F nie była przedmiotem subemisji.
c_ sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii F została przeprowadzona bez sporządzania prospektu.
d_ promocja oferty: 0 tys. zł.
Koszty emisji Akcji Serii F pomniejszą kapitał zapasowy Spółki w części nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.
14_ Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii F objętą subskrypcją: 2,47 zł.
15_ Sposób opłacenia objętych Akcji Serii F: Akcje Serii F zostały opłacone w całości wkładami pieniężnymi.
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji Akcji Serii F do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość tych kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, po uzyskaniu wszelkich dokumentów potwierdzających wynagrodzenie doradców i podmiotów zaangażowanych w przeprowadzenie oferty Akcji Serii F, koszt przeprowadzonej oferty będzie znacząco różnić się od informacji przekazanej w niniejszym raporcie bieżącym, Spółka przekaże informacje w tym zakresie w formie odrębnego raportu bieżącego.