Serwis relacji inwestorskich

Zakończenie subskrypcji Akcji Serii E

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zakończenie subskrypcji Akcji Serii E

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ niniejszym przekazuje informację dotyczącą zakończenia subskrypcji akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł _jeden złoty_ każda _”Akcje Serii E”_ emitowanych przez Spółkę:
1_ Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji Serii E: 30 lipca 2020 r.
2_ Data zakończenia subskrypcji Akcji Serii E: 5 sierpnia 2020 r.
3_ Data przydziału Akcji Serii E: Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii E doszła do skutku wraz z zawarciem umów objęcia dotyczących wszystkich Akcji Serii E oraz wniesieniem w całości wkładów na pokrycie Akcji Serii E. Przydział Akcji Serii E w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych nie nastąpił. Proces zawierania umów objęcia Akcji Serii E został zakończony 5 sierpnia 2020 r. Wkłady na Akcje Serii E zostały wniesione w całości do dnia 5 sierpnia 2020 r.
4_ Liczba Akcji Serii E objętych subskrypcją: 729.999 Akcji Serii E
5_ Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Nie dotyczy
6_ Liczba Akcji Serii E, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: Nie składano zapisów w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach oferty objęto 729.999 Akcji Serii E
7_ Liczba Akcji Serii E, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 729.999 Akcji Serii E
8_ Cena, po jakiej Akcje Serii E były obejmowane: 80,00 złotych za jedną Akcję Serii E
9_ Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Serii E objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Nie dotyczy. W ramach oferty nie przyjmowano zapisów na Akcje. W ramach oferty objęto 729.999 Akcji Serii E
10_ Liczba osób, którym przydzielono Akcje Serii E w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Nie dotyczy. W ramach oferty nie były przewidziane transze. Umowy objęcia Akcji Serii E zostały zawarte z 57 inwestorami
11_ Nazwa _firma_ subemitentów, którzy objęli Akcje Serii E w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii E nie była przedmiotem subemisji
12_ Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby Akcji Serii E objętych ofertą i ceny emisyjnej: 58.399.920,00 złotych
13_ Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii E, z uwzględnieniem wynagrodzenia KDPW i GPW _koszty podane są w kwotach netto bez podatku VAT_:
a_ przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 2 338 tys. złotych
b_ wynagrodzenie subemitentów: Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii E nie była przedmiotem subemisji
c_ sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii E została przeprowadzona bez sporządzania prospektu
d_ promocja oferty: 7 tys. złotych.
Koszty emisji Akcji Serii E pomniejszą kapitał zapasowy Spółki w części nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.
14_ Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii E objętą subskrypcją: 3,21 złotych
15_ Sposób opłacenia objętych Akcji Serii E: Akcje Serii E zostały w całości opłacone w całości wkładami pieniężnymi

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji Akcji Serii E do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość tych kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, po uzyskaniu wszelkich dokumentów potwierdzających wynagrodzenie doradców i wszystkich podmiotów zaangażowanych w przeprowadzenie oferty Akcji Serii E oraz dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu giełdowego na rynku głównym GPW, koszt przeprowadzonej oferty będzie znacząco różnić się od informacji przekazanej w niniejszym raporcie bieżącym, Spółka niezwłocznie udostępni informacje w tym zakresie w formie odrębnego raportu bieżącego.