Serwis relacji inwestorskich

Wszczęcie postępowania administracyjnego przez KNF

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Wszczęcie postępowania administracyjnego przez KNF

35/2023 14/10/2023

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. „Spółka”, „Emitent” informuje, że w dniu 13 października 2023 r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego [„KNF”] postanowienie w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej na podstawie art. 96 ust. 1i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. z 2022, poz. 2554, z późn. zm., dalej: „ustawa o ofercie”_ w związku z podejrzeniem niewykonania obowiązku o którym mowa w art. 17 ust 1 w zw. z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dania 16 kwietnia 2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz.Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., str. 1 z pózn. zm., dalej „Rozporządzenie MAR”_, poprzez nieprzekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnej o nawiązaniu współpracy ze spółką Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rzeszowie _KRS: 0000610346_, mającej na celu złożenie wniosku do Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Rzeszowie na przeprowadzenie jednoośrodkowego ewaluacyjnego badania klinicznego pt. „Ocena przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia Covid Detector do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 potwierdzonej badaniami genetycznymi przy wykorzystaniu metody SARS-COV-2 _COVID-19_ RT-PCR firmy GSD NowaPrime”.
Spółka jednocześnie informuje, iż na podstawie art. 124 par. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego KNF nie przedstawiła uzasadnienia do wyżej wspomnianego postanowienia.
Wskazany w postanowieniu KNF przepis art. 96 ust. 1i ustawy o ofercie przewiduje możliwość nałożenia na emitenta, który nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR kary pieniężnej do wysokości 10 364 000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10 364 000 zł.