Serwis relacji inwestorskich

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

3/2024 14/02/2024

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Działając w oparciu o art. 17 ust. 1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _”MAR”_, Zarząd spółki ML System S.A. _”Spółka”_ przekazuje niniejszym opóźnioną w dniu 5 września 2023 r. informację poufną dotyczącą zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości _”Informacja Poufna”_.
Treść opóźnionej Informacji Poufnej:
Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 5 września 2023 r. Spółka zawarła z BDG International sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie _”Kupujący”_ przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,3030 ha, położonej w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko, oznaczonej jako działka nr 1/31 obręb 0010, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr RZ1Z/00221896/8, _”Nieruchomość”_ _”Umowa Przedwstępna”_. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni użytkowej ok. 6.240 m2 i budowlami takimi jak drogi, place, parkingi, chodniki, ogrodzenie z bramami. Na dzień zawarcia Umowy Przedwstępnej Nieruchomość jest własnością spółki Agencja Rozwoju Przemysłu z siedzibą w Warszawie _”ARP”_, a Spółka korzysta z Nieruchomości na podstawie umowy leasingu finansowego zawartej w dniu 29 kwietnia 2021 r. pomiędzy ARP jako finansującym a Spółką jako korzystającym _”Umowa Leasingu”_, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2021 z 29 kwietnia 2021 r. Na podstawie Umowy Leasingu Spółce przysługuje roszczenie o przeniesienie Nieruchomości na Spółkę po upływie okresu obowiązywania Umowy Leasingu. Natomiast w związku z planowanym oddaniem do użytku nowej hali produkcyjno-magazynowej, dalsze korzystanie w przyszłości z Nieruchomości nie jest niezbędne dla umożliwienia stabilnego rozwoju Spółki.
Na podstawie Umowy Przedwstępnej Spółka oraz Kupujący zobowiązali się do zawarcia umowy, na podstawie której Spółka sprzeda Kupującemu Nieruchomość wraz z infrastrukturą i wykonaną adaptacją za cenę 7.000.000 EUR netto _”Umowa Przyrzeczona”_. Termin zawarcia Umowy Przyrzeczonej ustalony został na dzień 31 stycznia 2024 r. W razie niedochowania tego terminu z winy Spółki i po wyznaczeniu dodatkowego terminu Kupujący uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy Przedwstępnej.
Na podstawie Umowy Przedwstępnej Kupujący zobowiązał się do wypłaty Spółce zaliczki na poczet ceny sprzedaży Nieruchomości w łącznej kwocie nie wyższej niż 6.500.000 EUR, przy czym kwota 1.000.000 EUR winna zostać wypłacona w terminie trzech dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Przedwstępnej, a dalsza część zaliczki winna zostać wypłacona pod warunkiem wydania Nieruchomości Kupującemu i uzyskania zgody ARP na nabycie prawa własności Nieruchomości przez Spółkę. W związku z planowaną sprzedażą Nieruchomości Spółka dokona odpowiednich nakładów na adaptację i modernizację Nieruchomości dla potrzeb Kupującego, których szacunkowy koszt zostanie określony w późniejszym okresie.
Na podstawie Umowy Przedwstępnej Spółka zobowiązała się ponadto do oddania Nieruchomości do odpłatnego używania przez Kupującego na okres 30 lat, nie dłużej jednak niż do czasu zawarcia Umowy przeniesienia własności Nieruchomości na Kupującego, przy czym suma czynszów uiszczonych przez Kupującego za korzystanie z Nieruchomości do czasu przeniesienia prawa własności Nieruchomości na Kupującego pomniejszy umówioną przez strony cenę sprzedaży Nieruchomości.
W Umowie Przedwstępnej Spółka zobowiązała się uzyskać zgodę ARP na nabycie Nieruchomości i nabyć prawo własności Nieruchomości przed upływem terminem obowiązywania Umowy Leasingu, nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
W pozostałym zakresie warunki Umowy Przedwstępnej nie odbiegają w ocenie Spółki od warunków rynkowych stosowanych w umowach tego typu.
Uzasadnienie opóźnienia przekazania Informacji Poufnej do publicznej wiadomości:
W ocenie Zarządu opóźnienie przekazania Informacji Poufnej spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w MAR oraz w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych _ESMA_ dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnych.
Niezwłoczne podanie Informacji Poufnej rodziło istotne ryzyko naruszenia uzasadnionych interesów Spółki poprzez negatywny wpływ tego faktu na prowadzone działania zmierzające do umożliwienia realizacji transakcji będącej przedmiotem Umowy Przedwstępnej oraz prawdopodobieństwo realizacji transakcji będącej przedmiotem Umowy Przedwstępnej.
Zarząd stoi na stanowisku, że nie wystąpiły przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie Informacji Poufnej mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną, w szczególności z uwagi na brak wcześniejszych publicznych ogłoszeń Spółki w sprawie, do której odnosi się opóźniana informacja poufna.
Spółka podjęła niezbędne działania i zastosowała odpowiednie środki w celu zachowania w poufności opóźnionej Informacji Poufnej do czasu jej podania do wiadomości publicznej, w szczególności poprzez wdrożone wewnętrzne procedury obiegu i ochrony informacji. W momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia MAR, została sporządzona lista osób posiadających do dostęp do Informacji Poufnej, która była na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby aktualizowana.