Serwis relacji inwestorskich

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

5/2024 14/02/2024

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Działając w oparciu o art. 17 ust. 1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _”MAR”_, Zarząd spółki ML System S.A. _”Spółka”_ przekazuje niniejszym opóźnioną w dniu 1 lutego 2024 r. informację poufną dotyczącą zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości _”Informacja Poufna”_.
Treść opóźnionej Informacji Poufnej:
Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 1 lutego 2024 r. Spółka zawarła z Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _”ARP”_ umowę przeniesienia własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,3030 ha, położonej w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko, oznaczonej jako działka nr 1/31 obręb 0010, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr RZ1Z/00221896/8, _”Nieruchomość”_ _”Umowa”_. Umowa została zawarta w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości zawarta przez ARP i Spółkę w dniu 17 stycznia 2024 r. _”Umowa Warunkowa”_.
Na podstawie Umowy Spółka nabyła prawo własności Nieruchomości. Cena sprzedaży Nieruchomości ustalona w Umowie Warunkowej została w całości zapłacona przez Spółkę przed zawarciem Umowy. Równocześnie z zawarciem Umowy uległa rozwiązaniu umowa leasingu finansowego Nieruchomości zawarta w dniu 29 kwietnia 2021 r. pomiędzy ARP jako finansującym a Spółką jako korzystającym.
Uzasadnienie opóźnienia przekazania Informacji Poufnej do publicznej wiadomości:
W ocenie Zarządu opóźnienie przekazania Informacji Poufnej spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w MAR oraz w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych _ESMA_ dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnych.
Niezwłoczne podanie Informacji Poufnej rodziło istotne ryzyko naruszenia uzasadnionych interesów Spółki poprzez negatywny wpływ tego faktu na prowadzone działania zmierzające do wykonania innej umowy dotyczącej Nieruchomości.
Zarząd stoi na stanowisku, że nie wystąpiły przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie Informacji Poufnej mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną, w szczególności z uwagi na brak wcześniejszych publicznych ogłoszeń Spółki w sprawie, do której odnosi się Informacja Poufna.
Spółka podjęła niezbędne działania i zastosowała odpowiednie środki w celu zachowania w poufności opóźnionej Informacji Poufnej do czasu jej podania do wiadomości publicznej, w szczególności poprzez wdrożone wewnętrzne procedury obiegu i ochrony informacji. W momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia MAR, została sporządzona lista osób posiadających do dostęp do Informacji Poufnej, która była na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby aktualizowana.