Serwis relacji inwestorskich

Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w ramach oferty publicznej akcji

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w ramach oferty publicznej akcji

RB 13/2023 29/05/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I W ŻADNEJ JURYSDYKCJI NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU BIEŻĄCEGO.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2023 z dnia 26 maja 2023 r. Zarząd ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu _”Spółka”, „Emitent”_ informuje o rozpoczęciu procesu budowy księgi popytu w ramach oferty publicznej realizowanej w trybie subskrypcji prywatnej nie więcej niż 896.848,00 zł _osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych_ akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł _jeden złoty_ każda _”Akcje Serii F”_ emitowanych przez Spółkę _”Oferta”_.
Przeprowadzenie Oferty i dopuszczenie Akcji Serii F, a jeżeli zostaną spełnione wymogi regulacyjne także praw do Akcji Serii F _”PDA”_ do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”GPW”_, nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości przez Spółkę prospektu, bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego w rozumieniu właściwych przepisów prawa.

Oferta jest prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w uchwale Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F, dematerializacji akcji serii F i praw do akcji serii F, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki _”Uchwała Emisyjna”_ oraz uchwale Zarządu Spółki z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie _i_ ustalenia zasad oferowania, zasad przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu, subskrypcji oraz objęcia akcji serii F oraz _ii_ przyjęcia wzoru umowy objęcia akcji serii F _”Uchwała Zarządu”_.

Zgodnie z Uchwałą Emisyjną i Uchwałą Zarządu:

  1. Oferta zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polski, w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE _”Rozporządzenie”_, wyłączonej z określonego w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia obowiązku opublikowania prospektu, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a_, b_ i d_ Rozporządzenia, w drodze skierowania jej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e_ Rozporządzenia lub do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, lub inwestorów, którzy nabędą Akcje Serii F o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora.
  2. Wybór inwestorów, którym Zarząd Spółki zaoferuje do objęcia Akcje Serii F, zostanie poprzedzony procesem budowy księgi popytu na Akcje Serii F. Proces budowy księgi popytu na Akcje Serii F zostanie przeprowadzony na zlecenie Spółki przez IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie _”Prowadzący Księgę Popytu”_ z uwzględnieniem przyjętych standardów i dobrych praktyk rynkowych. Proces budowy księgi popytu na Akcje Serii F rozpocznie się niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu bieżącego i zostanie przeprowadzony w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu. Do udziału w procesie budowy księgi mogą być zaproszeni wyłącznie inwestorzy spełniający warunki określone w punkcie 1 powyżej.
  3. Zaproszeni inwestorzy biorący udział w procesie budowania księgi popytu powinni złożyć deklaracje popytu do Prowadzącego Księgę Popytu w terminach ustalonych przez Prowadzącego Księgę Popytu. Deklaracja popytu powinna zawierać w szczególności informacje na temat proponowanej ceny emisyjnej oraz liczby Akcji Serii F, które dany inwestor jest gotowy objąć po wskazanej przez siebie cenie emisyjnej.
  4. Cena emisyjna Akcji Serii F zostanie ustalona w dniu 30 maja 2023 r. przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Prowadzącym Księgę Popytu i w oparciu o wyniki procesu budowy księgi popytu, a także z uwzględnieniem innych okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii F, w tym aktualnej sytuacji na rynkach finansowych, w szczególności aktualnych notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  5. Wyboru inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii F w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, dokona Zarząd Spółki, z uwzględnieniem wyników procesu budowy księgi popytu oraz z uwzględnieniem rekomendacji Prowadzącego Księgę Popytu, w dniu 30 maja 2023 r., w formie listy wstępnego przydziału. Akcje Serii F zostaną zaoferowane wyłącznie wybranym inwestorom spełniającym warunki określone w punkcie 1 powyżej.
  6. Niezwłocznie po przekazaniu przez Spółkę do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego informacji o ustalonej cenie emisyjnej Akcji Serii F, Spółka przystąpi do zawierania z wybranymi inwestorami umów objęcia Akcji Serii F _umów subskrypcyjnych Akcji Serii F_. Przewiduje się, umowy objęcia Akcji Serii F zostaną zawarte z inwestorami do dnia 5 czerwca 2023 r., a wpłaty wkładów pieniężnych na Akcje Serii F zostaną dokonane do dnia 5 czerwca 2023 r. _do godz. 16:00_ _na rachunek bankowy wskazany przez Prowadzącego Księgę Popytu_.

WAŻNE INFORMACJE

Niniejszy raport bieżący służy wyłącznie celom informacyjnym i został opublikowany przez Spółkę wyłącznie w celu przekazania istotnych informacji dotyczących warunków emisji i oferty papierów wartościowych wskazanych w niniejszym raporcie. Niniejszy raport bieżący nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, zapisów, obejmowania lub zakupu akcji Spółki i nie stanowi reklamy ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji akcji Spółki, ich oferty lub subskrypcji, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do objęcia lub nabycia akcji. Spółka nie publikowała i nie zamierza publikować żadnych materiałów służących promocji Akcji Serii F Spółki, ich oferty lub subskrypcji.

Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia, dystrybucji lub przesyłania, bezpośrednio ani pośrednio, w całości ani w jakiejkolwiek części, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki ani innych krajów, gdzie publikacja, ogłoszenie, dystrybucja lub przesyłanie byłaby niezgodne z prawem. Dystrybucja niniejszego raportu bieżącego lub informacji o akcjach Spółki, w tym o ich ofercie lub subskrypcji, może być ograniczona przez prawo w niektórych krajach lub jurysdykcjach. Spółka, jej przedstawiciele, doradcy, ich przedstawiciele ani podmioty powiązane z wymienionymi podmiotami nie podjęły żadnych działań, które mogłyby lub mają na celu umożliwienie przeprowadzenia oferty akcji Spółki w jakimkolwiek kraju lub jakiejkolwiek jurysdykcji, ani też doprowadzenie do posiadania lub rozpowszechniania niniejszego raportu bieżącego lub jakiejkolwiek innej oferty lub materiału reklamowego dotyczącego akcji Spółki w jakimkolwiek kraju lub jakiejkolwiek jurysdykcji, w których wymagane byłoby uprzednie lub następcze podjęcie określonych prawem działań w tym celu.

Akcje Serii F Spółki nie będą oferowane przez Spółkę ani nie będą przedmiotem oferty publicznej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie będą przedmiotem oferty publicznej, nie będą rejestrowane ani nie będą oferowane, sprzedawane, zastawiane, obejmowane, odsprzedawane, przenoszone ani wydawane, bezpośrednio ani pośrednio, na terytorium USA, Australii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki lub jakiegokolwiek innego kraju lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Akcje Spółki nie mogą być oferowane ani sprzedawane na rachunek lub na rzecz obywateli lub rezydentów USA, Australii, Kanady, Japonii, Południowej Afryki lub osób pochodzących z tych krajów lub jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie został zatwierdzony przez żaden organ nadzoru ani giełdę papierów wartościowych w żadnym kraju ani w żadnej jurysdykcji.

Nieprzestrzeganie powyższych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w danym kraju lub danej jurysdykcji. Osoby rozpowszechniające jakąkolwiek część niniejszego raportu bieżącego muszą upewnić się, że jest to zgodne z prawem.

W związku ze sprawami będącymi przedmiotem niniejszego raportu bieżącego nie będzie udostępniany żaden prospekt. Sporządzenie prospektu zgodnie z Rozporządzeniem nie jest wymagane.

Niniejszy raport bieżący oraz podane w nim informacje nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek działań dotyczących akcji Spółki, w szczególności decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje, nie sugeruje, a także nie ma na celu identyfikowania ani sugerowania ryzyk _bezpośrednich lub pośrednich_, jakie mogą być związane z inwestycją w akcje Spółki. Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do oferty, subskrypcji lub zakupu akcji Spółki. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych opisanych w niniejszym raporcie bieżącym oraz publicznie dostępnych informacji. Cena i wartość akcji Spółki może zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości. Spółka, osoby działające w jej imieniu, jej doradcy, przedstawiciele, pracownicy i współpracownicy wymienionych podmiotów ani podmioty powiązane z wymienionymi podmiotami nie udzielają zapewnienia co ceny i wartości akcji Spółki w przyszłości.

Wszelka odpowiedzialność Spółki, osób działających w jej imieniu, jej doradców, przedstawicieli, pracowników i współpracowników wymienionych podmiotów oraz podmiotów powiązanych z wymienionymi podmiotami w związku z niniejszym raportem bieżącym i zawartymi w nim informacjami jest wyłączona. Wyżej wymienione osoby nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osoby, w której posiadaniu znajduje się niniejszy raport bieżący lub która miała, choćby pośrednio, dostęp do jego treści, i ich skutki, w szczególności za poniesione przez taką osobę szkody _zarówno za rzeczywistą stratę, jak i utracone korzyści_.