Serwis relacji inwestorskich

Rejestracja zmiany Statutu Spółki dotyczącej kapitału zakładowego

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Rejestracja zmiany Statutu Spółki dotyczącej kapitału zakładowego

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. „Spółka” informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 r. sąd rejestrowy, tj. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował zmianę § 7 Statutu Spółki. Zarejestrowana zmiana Statutu Spółki dotyczy kapitału zakładowego Spółki.

Po rejestracji zmiany Statutu Spółki kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.650.000 zł pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych i dzieli się łącznie na 5.650.000 pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy akcji o wartości nominalnej 1,00 zł jeden złoty każda akcja, to jest:
1) 2.000.000 dwa miliony akcji zwykłych serii A,
2) 2.000.000 dwa miliony akcji uprzywilejowanych serii A1,
3) 215.000 dwieście piętnaście tysięcy akcji zwykłych serii B,
4) 135.600 sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset akcji zwykłych serii B1,
5) 17.532 siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści dwie akcje zwykłe serii B2,
6) 1.281.868 jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem akcji zwykłych serii C.

Akcje serii A1 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 7.650.000 siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy głosów.
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie nastąpiło w ramach kapitału docelowego. Zmiana Statutu nie wiązała się też z umorzeniem akcji.
Zmiana Statutu Spółki została uchwalona uchwałą numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 stycznia 2018 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, B1, B2, C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu oraz zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji serii A, B, B1, B2, C i praw do akcji serii C w depozycie papierów wartościowych. Na podstawie upoważnienia zawartego w ww. uchwale Zarząd Spółki w dniu 12 czerwca 2018 r. złożył oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego.

Treść zmienionych postanowień Statutu Spółki jest następująca:
㤠7.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.650.000 zł pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych i dzieli się łącznie na 5.650.000 pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy akcji o wartości nominalnej 1,00 zł jeden złoty każda akcja, to jest:
1) 2.000.000 dwa miliony akcji zwykłych, imiennych serii A o numerach od 0000001 do 2000000,
2) 2.000.000 dwa miliony akcji uprzywilejowanych, imiennych serii A1 o numerach od 0000001 do 2000000,
3) 215.000 dwieście piętnaście tysięcy akcji zwykłych, imiennych serii B o numerach od 000001 do 215000,
4) 135.600 sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset akcji zwykłych, imiennych serii B1 o numerach od 000001 do 135600,
5) 17.532 siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści dwie akcje zwykłe, imienne serii B2 o numerach od 00001 do 17532,
6) 1.281.868 jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o numerach od 1 do 1.281.868.”

Spółka zaznacza, że akcje serii A, B, B1 oraz B2 są akcjami zwykłymi, na okaziciela. Zamiana akcji serii A, B, B1 oraz B2 imiennych na okaziciela nastąpiła na podstawie uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, która została podjęta na zasadzie § 8 ust. 2 Statutu Spółki w związku ze złożonymi przez akcjonariuszy wnioskami. Zamiana akcji imiennych na okaziciela nie została odzwierciedlona w tekście Statutu Spółki.