Serwis relacji inwestorskich

Rejestracja zmian statutu Emitenta w KRS

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Rejestracja zmian statutu Emitenta w KRS

RB 4/2021 10/02/2021

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu _”Spółka”_ w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 27.11.2020 r. przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian statutu Emitenta dokonanych uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.09.2020 r.
Zakres dokonanych zmian w statucie Emitenta:
§ 5 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
1.” Przedmiotem działalności Spółki, określonym zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
1_ 23.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła,
2_ 20.3 Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,
3_ 20.4 Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
4_ 20.5 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych,
5_ 22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych,
6_ 23.2 Produkcja wyrobów ogniotrwałych,
7_ 25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych,
8_ 25.6 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych,
9_ 25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych,
10_ 26.1 Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych,
11_ 26.2 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
12_ 26.3 Produkcja sprzętu _tele_komunikacyjnego,
13_ 26.4 Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
14_ 26.7 Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,
15_ 27.1 Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
16_ 27.2 Produkcja baterii i akumulatorów,
17_ 27.3 Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego,
18_ 27.4 Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
19_ 27.9 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
20_ 28.1 Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia,
21_ 28.2 Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia,
22_ 28.4 Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych,
23_ 28.9 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia,
24_ 33.1 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń,
25_ 33.2 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
26_ 35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną,
27_ 38.3 Odzysk surowców,
28_ 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
29_ 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
30_ 43 Roboty budowlane specjalistyczne,
31_ 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
32_ 46.5 Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
33_ 46.6 Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,
34_ 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,
35_ 46.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
36_ 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
37_ 47.5 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
38_ 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
39_ 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
40_ 52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport,
41_ 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
42_ 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem,
43_ 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,
44_ 71.2 Badania i analizy techniczne,
45_ 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
46_ 74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
47_ 74.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
48_ 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
49_ 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
50_ 77.4 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
51_ 80 Działalność detektywistyczna i ochroniarska,
52_ 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
53_ 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
54_ 85.6 Działalność wspomagająca edukację,
55_ 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
56_ 95.1 Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego,
57_ 96.0 pozostała indywidualna działalność usługowa.”.
§ 7 ust. 1a Statutu otrzymuje brzmienie:
„1a. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 169.500 zł _sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych_. Warunkowe podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie więcej niż 169.500 _sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset_ akcji zwykłych, na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł _jeden złoty_ każda. Akcje serii D będą obejmowane przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii I, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 kwietnia 2018 r.”