Serwis relacji inwestorskich

Rejestracja zmian statutu Emitenta w KRS

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Rejestracja zmian statutu Emitenta w KRS

39/2023 24/11/2023

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu _”Spółka”, „Emitent”_ informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o rejestracji w dniu 07.11.2023 r. przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian statutu Emitenta dokonanych uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.06.2023 r.
Zakres dokonanych zmian w statucie Emitenta:
1.W §7 Statutu Spółki, po ust.1 dodaje się nowy ust.1a w brzmieniu.:

„1a. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 120.000,00 zł _sto dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy_. Warunkowe podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie więcej niż 120.000 _sto dwadzieścia tysięcy_ akcji zwykłych, na okaziciela, serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł _jeden złoty zero groszy_ każda. Akcje serii G będą obejmowane przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii II, wyemitowanych na podstawie uchwały nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2023 r.”