Serwis relacji inwestorskich

Rejestracja zmian statutu Emitenta w KRS

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Rejestracja zmian statutu Emitenta w KRS

RB 12/2022 20/07/2022

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu _”Spółka”_ w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 15.07.2022 r. przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian statutu Emitenta dokonanych uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.06.2022 r.

Zakres dokonanych zmian w statucie Emitenta:
1. Uchyla się §7 ust. 1a Statutu Spółki.
2. Zmienia się §23 ust. 5 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie:
§23
5. Rada Nadzorcza może też podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
3. Uchyla się §23 ust. 6 Statutu Spółki.
4. Uchyla się §27 Statutu Spółki.

Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.