Serwis relacji inwestorskich

Rejestracja zmian statutu Emitenta w KRS

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Rejestracja zmian statutu Emitenta w KRS

RB 38/2021 23/08/2021

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu _”Spółka”_ w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 20.08.2021 r. przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian statutu Emitenta dokonanych uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.06.2021 r.
Zakres dokonanych zmian w statucie Spółki:
§ 5 ust. 1 statutu Spółki otrzymał brzmienie:
„1. Przedmiotem działalności Spółki, określonym zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
1_ 23.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła
2_ 20.3 Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
3_ 20.4 Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych
4_ 20.5 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych
5_ 22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
6_ 23.2 Produkcja wyrobów ogniotrwałych
7_ 25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
8_ 25.6 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych
9_ 25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
10_ 26.1 Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych
11_ 26.2 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
12_ 26.3 Produkcja sprzętu _tele_komunikacyjnego
13_ 26.4 Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
14_ 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
15_ 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
16_ 26.7 Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
17_ 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
18_ 27.1 Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
19_ 27.2 Produkcja baterii i akumulatorów
20_ 27.3 Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego
21_ 27.4 Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
22_ 27.9 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
23_ 28.1 Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia
24_ 28.2 Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia
25_ 28.4 Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych
26_ 28.9 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
27_ 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
28_ 33.1 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń
29_ 33.2 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
30_ 35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną
31_ 38.3 Odzysk surowców
32_ 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
33_ 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
34_ 43 Roboty budowlane specjalistyczne
35_ 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
36_ 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
37_ 46.5 Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
38_ 46.6 Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia
39_ 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
40_ 46.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
41_ 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
42_ 47.5 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
43_ 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
44_ 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
45_ 52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport
46_ 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
47_ 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
48_ 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem
49_ 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne
50_ 71.2 Badania i analizy techniczne
51_ 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
52_ 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
53_ 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
54_ 74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
55_ 74.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
56_ 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
57_ 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
58_ 77.4 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
59_ 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
60_ 80 Działalność detektywistyczna i ochroniarska
61_ 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
62_ 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
63_ 85.6 Działalność wspomagająca edukację
64_ 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
65_ 86.10.Z Działalność szpitali
66_ 86.2 Praktyka lekarska
67_ 86.90 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
68_ 95.1 Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego
69_ 96.0 pozostała indywidualna działalność usługowa”

§18 ust. 3 pkt 2_ statutu Spółki otrzymał brzmienie:
„2_ w przypadku Zarządu wieloosobowego:
a_ Prezes Zarządu samodzielnie,
b_ dwóch członków Zarządu działających łącznie,
c_ członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

Tekst jednolity statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.