Serwis relacji inwestorskich

Rejestracja w KDPW Akcji Serii E

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Rejestracja w KDPW Akcji Serii E

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 24 sierpnia 2020 r. uzyskał informację, że 21 sierpnia 2020 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _”KDPW”_ wydał oświadczenie w przedmiocie zawarcia z Emitentem umowy o rejestrację w KDPW 729.999 akcji na okaziciela serii E _”Akcje Serii E”_. Warunkiem rejestracji Akcji Serii E jest ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. Rejestracja Akcji Serii E nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych Praw do Akcji Serii E oznaczonych kodem PLMLSTM00049, w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. Informacja o zarejestrowaniu Akcji Serii E zostanie przekazana w formie komunikatu operacyjnego KDPW.