Serwis relacji inwestorskich

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ informuje o powzięciu w dniu 13 sierpnia 2020 r. informacji o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12 sierpnia 2020 r. zmian Statutu Spółki. Zarejestrowaniu podlegały zmiany w zakresie § 7 ust. 1 i § 7 ust. 1a Statutu Spółki, które zostały dokonane, odpowiednio, na podstawie uchwały nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 24 lipca 2020 r. Treść uchwał podano w raporcie bieżącym nr 25/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. Zmiana wysokości kapitału zakładowego wynika z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeprowadzonego w ramach publicznej emisji akcji serii E.
Po zmianie, kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.379.999 zł _sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych_ i dzieli się na 6.379.999 _sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć_ akcji o wartości nominalnej 1,00 zł _jeden złoty, zero groszy_ każda, w tym:
1_ 2.000.000 _dwa miliony_ akcji zwykłych serii A,
2_ 2.000.000 _dwa miliony_ akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A1 _w ten sposób, że na każdą akcję serii A1przypadają dwa głosy_,
3_ 215.000 _dwieście piętnaście tysięcy_ akcji zwykłych serii B,
4_ 135.600 _sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset_ akcji zwykłych serii B1,
5_ 17.532 _siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści dwie_ akcje zwykłe serii B2,
6_ 1.281.868 _jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem_ akcji zwykłych serii C,
7_ 729.999 _siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć_ akcji zwykłych serii E.
Po rejestracji zmian, ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 8.379.999 _osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć_.
W wyniku rejestracji zmian Statutu Spółki:
a_ § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.379.999,00 zł _sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych_ i dzieli się łącznie na 6.379.999 _sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć_ akcji o wartości nominalnej 1,00 zł _jeden złoty_ każda akcja, to jest:
1_ 2.000.000 _dwa miliony_ akcji zwykłych, imiennych serii A o numerach od 0000001 do 2000000,
2_ 2.000.000 _dwa miliony_ akcji uprzywilejowanych, imiennych serii A1 o numerach od 0000001 do 2000000,
3_ 215.000 _dwieście piętnaście tysięcy_ akcji zwykłych, imiennych serii B o numerach od 000001 do 215000,
4_ 135.600 _sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset_ akcji zwykłych, imiennych serii B1 o numerach od 000001 do 135600,
5_ 17.532 _siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści dwie_ akcje zwykłe, imienne serii B2 o numerach od 00001 do 17532,
6_ 1.281.868 _jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem_ akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o numerach od 1 do 1.281.868;
7_ 729.999 _siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć_ akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o numerach od 1 do 729.999.
b_ § 7 ust. 1a Statutu Spółki otrzymał brzmienie:
1a. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 169.500 zł _sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych_. Warunkowe podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie więcej niż 169.500 zł _sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset_ akcji zwykłych, na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 1,00 _jeden złoty_ każda. Akcje serii D będą obejmowane przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii I, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania