Serwis relacji inwestorskich

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

19/2023 14/06/2023

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ informuje o powzięciu w dniu 14 czerwca 2023 r. informacji o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 czerwca 2023 r. zmian Statutu Spółki. Zarejestrowaniu podlegała zmiana w zakresie § 7 ust. 1 Statutu Spółki, która została dokonana na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 26 maja 2023 r. Treść uchwały podano w raporcie bieżącym nr 11/2023 z dnia 26 maja 2023 r. Zmiana wysokości kapitału zakładowego wynika z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeprowadzonego w ramach publicznej emisji akcji serii F.
Po zmianie, kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 381 091 zł _siedem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych_ i dzieli się na 7 381 091 _siedem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt jeden_ akcji o wartości nominalnej 1,00 zł _jeden złoty, zero groszy_ każda, w tym:
1_ 2.000.000 _dwa miliony_ akcji zwykłych serii A,
2_ 2.000.000 _dwa miliony_ akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A1 _w ten sposób, że na każdą akcję serii A1 przypadają dwa głosy_,
3_ 215.000 _dwieście piętnaście tysięcy_ akcji zwykłych serii B,
4_ 135.600 _sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset_ akcji zwykłych serii B1,
5_ 17.532 _siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści dwie_ akcje zwykłe serii B2,
6_ 1.281.868 _jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem_ akcji zwykłych serii C,
7_ 104.244 _sto cztery tysiące dwieście czterdzieści cztery_ akcji zwykłych serii D,
8_ 729.999 _siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć_ akcji zwykłych serii E,
9_ 896.848 _osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści osiem_ akcji zwykłych serii F.
Po rejestracji zmian, ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 9 381 091 _dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt jeden_.
W wyniku rejestracji zmian Statutu Spółki:
§ 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 381 091 zł _siedem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych_ i dzieli się łącznie na 7 381 091 _siedem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt jeden_ akcji o wartości nominalnej 1,00 zł _jeden złoty_ każda akcja, to jest:
1_ 2.000.000 _dwa miliony_ akcji zwykłych, imiennych serii A o numerach od 0000001 do 2000000,
2_ 2.000.000 _dwa miliony_ akcji uprzywilejowanych, imiennych serii A1 o numerach od 0000001 do 2000000,
3_ 215.000 _dwieście piętnaście tysięcy_ akcji zwykłych, imiennych serii B o numerach od 000001 do 215000,
4_ 135.600 _sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset_ akcji zwykłych, imiennych serii B1 o numerach od 000001 do 135600,
5_ 17.532 _siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści dwie_ akcje zwykłe, imienne serii B2 o numerach od 00001 do 17532,
6_ 1.281.868 _jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem_ akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o numerach od 1 do 1.281.868;
7_ 104.244 _ sto cztery tysiące dwieście czterdzieści cztery_ akcje zwykłe, na okaziciela serii D, o numerach od 1 do 104.244;
8_ 729.999 _siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć_ akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o numerach od 1 do 729.999;
9_ 896.848 _osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści osiem_ akcji zwykłych, na okaziciela serii F, o numerach od 1 do 896.848.”