Serwis relacji inwestorskich

Przyznanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Przyznanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta

RB 42/2021 13/09/2021

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 13 września 2021 r., w związku z zapisaniem na rachunku papierów wartościowych ogółem 104 244 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda, objętych przez osoby uprawnione w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z programem motywacyjnym na lata 2018 – 2020, realizowanym w Spółce na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 kwietnia 2018 r. z późn. zm., nastąpiło przyznanie tych akcji w rozumieniu art. 451 §2 Kodeksu spółek handlowych _k.s.h._ oraz w oparciu o art. 452 §1 k.s.h., podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o sumę równą wartości nominalnej objętych akcji, tj. o 104 244 zł.
Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 484 243 zł i dzieli się na 6 484 243 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym 2 000 000 akcji na okaziciela serii A, 215 000 akcji na okaziciela serii B, 2 000 000 akcji imiennych serii A1, 135 600 akcji na okaziciela serii B1, 17 532 akcji na okaziciela serii B2, 1 281 868 akcji na okaziciela serii C, 104 244 akcji na okaziciela serii D, 729 999 akcji na okaziciela serii E. Akcje imienne serii A1 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypada prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 8 484 243.
Zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki dokona zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu objętych akcji serii D w celu uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Emitenta w rejestrze przedsiębiorców KRS.