Serwis relacji inwestorskich

Przegląd opcji strategicznych w celu aktualizacji strategii rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Przegląd opcji strategicznych w celu aktualizacji strategii rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej

19/2024 23/05/2024

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 23 maja 2024 r. podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych _”Proces”_ mającego na celu weryfikację i aktualizację strategii rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki na najbliższe lata.
Proces będzie dotyczył zakresu prowadzonej i planowanej przez Spółkę i Grupę Kapitałową działalności. Zarząd Spółki dokona analizy i oceny potencjału rozwoju poszczególnych segmentów operacyjnych Grupy i kluczowych produktów, scenariuszy dalszego rozwoju – organicznego, poprzez akwizycje lub w oparciu o strategiczne partnerstwo z innymi podmiotami, mając na uwadze maksymalizację wartości Grupy dla akcjonariuszy. Jednocześnie Zarząd dokona przeglądu posiadanych przez Grupę aktywów pod kątem maksymalizacji ich mocy produkcyjnych dla realizacji długoterminowych celów strategicznych.
Wnioski z przeglądu opcji strategicznych mogą posłużyć Zarządowi do aktualizacji planów strategicznych Spółki.
Zarząd Spółki informuje, że dotychczas nie zostały podjęte żadne decyzje związane z wyborem konkretnych opcji i nie ma pewności, czy i kiedy takie decyzje zostaną podjęte w przyszłości. Spółka będzie przekazywać do publicznej wiadomości informacje o przebiegu i wynikach Procesu w zakresie wymaganym przepisami prawa.