Serwis relacji inwestorskich

Proces badania urządzenia „Covid Detector”

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Proces badania urządzenia „Covid Detector”

RB 13/2021 01/04/2021

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_, bazując na informacjach uzyskanych od podmiotu prowadzącego badanie na zlecenie Emitenta, szacuje, że podstawowe badanie oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia „Covid Detector” do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 z wydmuchiwanego powietrza, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2021 z dnia 11.02.2021, powinno zakończyć się w terminie ok. 2 tygodni od dnia przekazania niniejszego raportu.
Emitent prowadzi rozmowy z wybranymi podmiotami, które mogą być zainteresowane wykorzystaniem urządzenia „Covid Detector” w przypadku potwierdzenia jego skuteczności i przydatności i wprowadzenia urządzenia do obrotu _np. podmioty zarządzające portami lotniczymi_. Wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwe wskazanie przez Emitenta realnego terminu zakończenia tych rozmów i ich wyniku. O wynikach oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia oraz ewentualnych kolejnych istotnych etapach związanych z oceną i możliwą komercjalizacją urządzenia „Covid Detector”, Spółka będzie informowała w trybie stosownych raportów.
Spółka zastrzega, iż powyższe założenia mogą ulegać w przyszłości zmianom z uwagi na to, iż opierają się na wielu czynnikach, w tym czynnikach niezależnych od Spółki. Spółka zastrzega, iż przyjęte założenia, wykonane ani planowane działania nie gwarantują uzyskania pozytywnej oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia Covid Detector ani jego dopuszczenia do obrotu.