Serwis relacji inwestorskich

Podpisanie umów kredytowych

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Podpisanie umów kredytowych

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ML System S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21 marca 2019 r. Spółka podpisała z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego („BGK”) oraz Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („BNP”) umowy kredytowe. Umowy
kredytowe zawarte z BGK dotyczą:
1) kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 4 mln zł i z terminem spłaty do 20 marca 2021 roku,
2) kredytu inwestycyjnego na kwotę 9,8 mln zł i z terminem spłaty do 31 grudnia 2030 roku,
3) kredytu pomostowego na kwotę 19,6 mln zł i z terminem spłaty do 30 listopada 2020 roku,
4)kredytu inwestycyjnego na kwotę 6,5 mln zł i z terminem spłaty do 31 grudnia 2030 roku,
5) kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej na kwotę 10 mln zł i z terminem spłaty do 20 marca 2021
roku.
Umowa kredytowa zawarta z BNP dotyczy kredytu o wielocelową linię kredytową (kredyt odnawialny, akredytywy i
gwarancje) na kwotę 13 mln zł i z okresem kredytowania wynoszącym 120 miesięcy od dnia podpisania umowy tj.
od 21 marca 2019 r.
Jako zabezpieczenie wierzytelności banków ustalono m.in. hipotekę na nieruchomości będącej siedzibą Spółki (w
przypadku kredytów udzielonych przez BGK) oraz zastawy rejestrowe na mieniu Spółki (w przypadku kredytów
udzielonych przez BGK i BNP).
Warunki kredytów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.