Serwis relacji inwestorskich

Podpisanie umów kredytowych oraz aneksów do umów kredytowych

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Podpisanie umów kredytowych oraz aneksów do umów kredytowych

RB 16/2021 20/04/2021

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 19 kwietnia 2021 r. zostały podpisane z Bankiem Gospodarstwa Krajowego _”BGK”_:
1_ umowa o kredyt obrotowy w odnawialnej linii kredytowej do kwoty 15 mln zł, z terminem spłaty do 31 maja 2023 r.,
2_ umowa ramowa zawierania i wykonywania transakcji pochodnych zawarta na czas nieokreślony, w ramach której przyznano Spółce limit kredytowy do kwoty 1,7 mln zł obowiązujący do 19 kwietnia 2022 r.,
3_ dwa aneksy do obowiązujących umów kredytowych _umowy o kredyt w odnawialnej linii kredytowej z limitem 10 mln zł z dnia 21 marca 2019 roku oraz umowy o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 4 mln zł z dnia 21 marca 2019 roku, o zawarciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 21 marca 2019 r., skorygowanym w dniu 25 marca 2019 r._, na podstawie których przedłużono okres udostępnienia ww. kredytów do dnia 31 maja 2023 r.
Zabezpieczeniem wierzytelności banku są m.in. hipoteka na nieruchomości będącej siedzibą Spółki oraz zastawy rejestrowe na mieniu Spółki.
Warunki kredytów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.