Serwis relacji inwestorskich

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 30 stycznia 2020 r. został podpisany aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w dniu 14 września 2017 r., na podstawie którego:
1. przedłużono okres, na jaki kredy został udzielony, do 30 stycznia 2021 r., jednocześnie ustalając tą datę jako ostateczny termin spłaty kredytu,
2. ustalono limity kredytu, zmniejszające się wraz z upływem czasu,
3. ustalono zasady spłaty kredytu,
4. zmieniono przedmiot zastawu rejestrowego stanowiącego zabezpieczenie kredytu na inne maszyny i urządzenia należące do Spółki,
5. zmieniono warunki finansowania na nieodbiegające od rynkowych.