Serwis relacji inwestorskich

Koszty emisji akcji serii C

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Koszty emisji akcji serii C

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. _”Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2018 z 19 czerwca 2018 r., przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat kosztów emisji akcji serii C.
1. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii C wyniosła 2.219 tys. zł, w tym:
a_ koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.307 tys. zł,
b_ koszt wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł _nie zawarto umów o subemisję_,
c_ sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 749 tys. zł,
d_ promocji oferty: 191 tys. zł.
Poniesione przez Spółkę koszty emisji akcji serii C pomniejszą kapitał zapasowy Spółki w części nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.
2. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji serii C przypadający na jedną akcję wyniósł 1,75 zł.