Serwis relacji inwestorskich

Informacja o uwzględnieniu protestu na projekt Active Glass

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Informacja o uwzględnieniu protestu na projekt Active Glass

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, iż w dniu 7 września 2020 r. otrzymała informację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości _”PARP”_ o uwzględnieniu protestu złożonego od oceny wniosku o dofinansowanie nr POPW.01.03.02-18-0017/19 pn. „Active Glass – innowacyjna szyba zespolona dla branży BIPV i mobility”.
PARP jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Polska Wschodnia uwzględniła protest i dokona aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania.
PARP wskazała, że projekt może otrzymać dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem dostępności środków finansowych. W związku z powyższym Spółka wskazuje, iż uwzględnienie złożonego przez nią protestu nie stanowi gwarancji otrzymania dofinansowania na powyżej wskazany projekt.
Zarząd Emitenta identyfikuje informację jako istotną z uwagi fakt iż informacja z PARP dotyczy projektu objętego strategią Strategia Grupy Kapitałowej ML System S.A. na lata 2020 – 2024 _Raport bieżący nr 23/2020 opublikowany 21.07.2020 r._. Wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 147 370 000,00 PLN, a wartość dofinansowania 88 452 000,00 PLN.