Serwis relacji inwestorskich

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego Praw do Akcji Serii E

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego Praw do Akcji Serii E

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 11 sierpnia 2020 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”GPW”_ podjął uchwałę nr 597/2020 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ML SYSTEM S.A. _”PDA”_, na podstawie której Zarząd GPW:
1_ stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 729.999 _siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć_ PDA, z dniem rejestracji tych praw do akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _”KDPW”_,
2_ postanowił wprowadzić z dniem 14 sierpnia 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 729.999 _siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć_ PDA, pod warunkiem dokonania przez KDPW najpóźniej w dniu 14 sierpnia 2020 r. rejestracji tych praw do akcji i oznaczenia ich kodem „PLMLSTM00049”,
3_ postanowił notować PDA w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MLSYSTEM-PDA” i oznaczeniem „MLSA”.