Serwis relacji inwestorskich

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji Serii E, dzień ostatniego notowania Praw do Akcji Serii E

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji Serii E, dzień ostatniego notowania Praw do Akcji Serii E

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 26 sierpnia 2020 r. uzyskał informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”GPW”_ w dniu 25 sierpnia 2020 r. uchwały Nr 631/2020 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ML SYSTEM S.A. oraz uchwały Nr 630/2020 w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ML SYSTEM S.A. Na podstawie wymienionych uchwał Zarząd GPW:
1_ stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 729.999 _siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć_ akcji zwykłych na okaziciela serii E wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 1 zł _jeden złoty_ każda _”Akcje Serii E”_,
2_ postanowił wprowadzić z dniem 28 sierpnia 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Akcje Serii E, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 28 sierpnia 2020 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLMLSTM00015”,
3_ wyznaczył na 27 sierpnia 2020 r. dzień ostatniego notowania 729.999 _siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć_ praw do Akcji Serii E, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLMLSTM00049”, o których dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 33/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r.
Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.