Serwis relacji inwestorskich

Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego na GPW

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego na GPW

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 25 czerwca 2018 r. powziął informację za pośrednictwem strony www.gpw.pl, że w dniu 22 czerwca 2018 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”GPW”_ podjął uchwałę nr 646/2018 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, B1, B2 i C spółki ML SYSTEM S.A., na podstawie której Zarząd GPW postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1 zł _jeden złoty_ każda:
1_ 2.000.000 _dwa miliony_ akcji serii A,
2_ 215.000 _dwieście piętnaście tysięcy_ akcji serii B,
3_ 135.600 _sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset_ akcji serii B1,
4_ 17.532 _siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści dwa_ akcje serii B2,
5_ 1.281.868 _jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem_ akcji serii C.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.