Serwis relacji inwestorskich

Zakończenie subskrypcji akcji serii C

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zakończenie subskrypcji akcji serii C

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej pierwszej oferty publicznej akcji Spółki serii C:

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja w Transzy Inwestorów Indywidualnych rozpoczęła się 18 maja 2018 r. i zakończyła 28 maja 2018 r. Subskrypcja w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych rozpoczęła się 30 maja 2018 r. i zakończyła 6 czerwca 2018 r.

2) data przydziału papierów wartościowych:

Przydziału akcji Spółki serii C dokonano 11 czerwca 2018 r.

3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Objętych subskrypcją było 1.281.868 akcji Spółki serii C. Objętych sprzedaż było 200.000 akcji serii A, 215.000 akcji Spółki serii B oraz 135.600 akcji Spółki serii B1, przy czym sprzedający w dniu 29 maja 2018 r. odstąpili od sprzedaży powyżej wymienionych akcji Spółki serii A, B i B1.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

W Transzy Inwestorów Indywidualnych stopa redukcja wyniosła 16,96%. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych akcje zostały przydzielone bez redukcji.

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Łącznie złożono zapisy na 1.300.354 akcji Spółki serii C, w tym w Transzy Inwestorów Indywidualnych na 108.974 akcji Spółki serii C (bez uwzględnienia zapisów, od których skutków prawnych inwestorzy skutecznie się uchyli), a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na 1.191.380 akcji Spółki serii C.

6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 1.281.868 akcji Spółki serii C, w tym 90.488 akcji Spółki serii C w Transzy Inwestorów Indywidualnych i 1.191.380 akcji Spółki serii C w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Akcje Spółki serii C były obejmowane przez subskrybentów po cenie emisyjnej równej 27,00 złotych za jedną akcję Spółki serii C.

8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Zapisy na akcje Spółki serii C w Transzy Inwestorów Indywidualnych złożyły 352 osoby, a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 22 podmioty.

9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji akcje Spółki serii C przydzielono 352 osobom w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz 22 podmiotom w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

10) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie zawarto umów o subemisję.

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby akcji Spółki serii C objętych ofertą i ceny emisyjnej wyniosła 34.610.436,00 złotych.

12) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada pełnej informacji na temat kosztów emisji. Informacja ta zostanie podana do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego niezwłocznie po naliczeniu i akceptacji tych kosztów.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada pełnej informacji na temat kosztów subskrypcji, a tym samym – na temat średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jedną akcję. Informacja ta zostanie podana do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego niezwłocznie po naliczeniu i akceptacji tych kosztów.

14) sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Objęte akcje Spółki serii C zostały opłacone wkładami pieniężnymi. Nie były opłacane w drodze potrącenia wierzytelności, nie były też obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne.