Serwis relacji inwestorskich

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Powołanie członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 22 października 2019 r. Pan Marcin Madera został powołany na członka Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie nastąpiło na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 października 2019 r. Pan Marcin Madera ukończył Wydział Finansów i Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pan Marcin Madera jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym oraz doktorantem w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Był zatrudniony w Dom Maklerski TMS Brokers S.A. oraz Narodowym Banku Polskim, gdzie odpowiadał za analizę makroekonomiczną, zarządzaniem ryzykiem walutowym oraz stopy procentowej. Był związany podmiotami z obszaru equity asset management, m.in. podmiotami z grupy Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie odpowiadał za spółki z sektora budowlanego, nieruchomościowego oraz przemysłowego. Brał udział w licznych procesach IPO, SPO oraz tender offers. Obecnie jest związany z Grupą Polskiego Funduszu Rozwoju. W pisemnym oświadczeniu z dnia 3 września 2019 r. Pan Marcin Madera wskazał, iż nie występuje po jego stronie konflikt interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie wykonuje żadnych czynności w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej, wspólnik spółki cywilnej lub wspólnik spółki osobowej, a także nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.