NOTA PRAWNA

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez wybranie poniżej opcji „TAK” potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO REJESTRACJI W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z: (i) ofertą publiczną („Oferta”) akcji spółki („Akcje Oferowane”) ML SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”) oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. papierów wartościowych Spółki („Dopuszczenie”).

W dniu 17 maja 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem.

Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu został opublikowany i jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.mlsystem.pl) oraz Oferującego – Vestor Dom Maklerski S.A. (www.vestor.pl). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Materiały zawarte na kolejnych stronach internetowych mają wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy w rozumieniu art. 53 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Oferta Publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Prospekt nie stanowi oferty objęcia Akcji Oferowanych ani zaproszenia do składania ofert objęcia Akcji Oferowanych skierowanej do osób znajdujących się w jakichkolwiek jurysdykcjach, w których składanie tego rodzaju ofert lub zaproszeń do składania ofert stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii.

Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami implementującymi dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE, przepisami tej dyrektywy stosowanymi bezpośrednio oraz wydanymi na jej podstawie przepisami, lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi na jakimkolwiek terytorium innym niż Rzeczpospolita Polska, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii i Japonii.

Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii i Japonii), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, akcjonariuszy sprzedających akcje Spółki w ramach Oferty oraz doradców Spółki i tych akcjonariuszy. Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną akcji Spółki objętych Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszczonych na tych stronach sieci Internet. Każdy inwestor zamieszkały, bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Prospektu, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Prospekcie, a także z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi, które mogą być publikowane do Prospektu, a także w razie potrzeby zasięgnąć opinii doradców, w tym doradcy prawnego.

Dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja dokumentów lub innych informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej oraz na kolejnych stronach internetowych może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Osoby, w których posiadaniu znajdą się zamieszczone tu dokumenty lub inne informacje powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.

OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE: (I) PRZECZYTAŁEM/PRZECZYTAŁAM, ZROZUMIAŁEM/ZROZUMIAŁAM I AKCEPTUJĘ POWYŻSZE WARUNKI I OGRANICZENIA, (II) ZNAJDUJĘ SIĘ I UZYSKUJĘ DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, (III) NIE JESTEM OSOBĄ DEFINIOWANĄ JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII ANI NA OBSZARZE ŻADNEJ INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP LUB UZYSKANIE DOSTĘPU DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁOBY REJESTRACJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi.

 

TAK
Serwis relacji inwestorskich

Władze spółki

Strona główna O ML System Władze spółki

Dawid Cycoń

prezes zarządu, założyciel spółki

Dawid Cycoń jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Przez 12 lat piastował samodzielne funkcje specjalisty oraz kierownika w pionach marketingu i sprzedaży takich spółek jak: Optimus S.A., Fakro Sp. z o.o. (oraz s.c.), Reynaers Polska Sp. z o.o. Jest pomysłodawcą i współzałożycielem Emitenta. Jako dyrektor ds. badań i rozwoju w Spółce współtworzył strategie rozwoju Emitenta w oparciu o rozwój i transfer wyników prac badawczych do skali przemysłowej. Był pomysłodawcą i realizatorem Fotowoltaicznego Centrum Badawczego ML System. Zbudował rynek dla produktów BIPV i Smart City. Jest współautorem 14 zgłoszeń patentowych, 4 wzorów użytkowych i 4 wzorów przemysłowych, a także publikacji z zakresu ogniw fotowoltaicznych III generacji.

Anna Warzybok

wiceprezes zarządu

Anna Warzybok jest absolwentką ekonomii na Uniwersytecie Rzeszowskim, europeistyki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim i Wyższej Szkole Administracji i Praworządności w Hoff w Bawarii (Zarządzanie projektami i funduszami UE). Jest słuchaczem studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Controlling i finanse przedsiębiorstw) oraz doktorantką na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uczestniczyła w kursach: „Bulletproof Managers” – doskonalenie umiejętności managerskich (w 2016 r.), „Zaawansowany controlling operacyjny” (lata 2014 – 2015), „Analiza finansowa – kurs zaawansowany”, (lata 2014 – 2015), „Finanse w projekcie w oparciu o PMI-PMBoK” (w 2009 r.), „Zarządzanie projektami w oparciu o PMI-PMBoK” (w 2009 r.), MS Project (w 2009 r.). Jest certyfikowanym kierownikiem projektów (IPMA C, Prince2 Practitioner) oraz akredytowanym Konsultantem Funduszy Europejskich. Anna Warzybok jest też autorką i współautorką artykułów naukowych z zakresu zarządzania projektami. W Spółce zatrudniona od 2013 r., od września 2017 r. pełni funkcję członka Zarządu Emitenta, a od stycznia 2018 r. Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

Rada nadzorcza

Edyta Stanek

przewodnicząca rady nadzorczej, założycielka spółki

Jest absolwentką Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo Hutniczej, uczestniczyła w kursach i szkoleniach z zakresu controllingu i zarządzania. Jest autorka i współautorką artykułów naukowych z dziedziny fotowoltaiki. Edyta Stanek jest założycielką Emitenta, pierwotnie działającego w formie spółki jawnej. Posiada ponad ośmioletnie doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym przedsiębiorstwem, jako wspólnik Emitenta działającego do 31 maja 2012 r. w formie spółki jawnej, a od 1 czerwca 2012 r. do 30 czerwca 2015 r. pełniąc funkcję prezesa zarządu Emitenta działającego podówczas w formie spółki z o.o. Posiada doświadczenie w operacyjnym zarządzaniu projektami (jako kierownik zespołu badawczego w latach 2012-2014), praktyczne doświadczenie w strategicznym zarządzaniu projektami z portfela badawczego, inwestycyjnego oraz jakości obsługi klienta (B2B). Była odpowiedzialna za transformację Emitenta z firmy wykonawczej świadczącej usługi w budownictwie w firmę produkcyjną oraz za pozyskanie pierwszych zezwoleń w Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Do 30 listopada 2017 r. była kierownikiem transferu technologii w Spółce.

Piotr Charzewski

wiceprzewodniczący rady nadzorczej

Piotr Charzewski jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wykonuje zawód adwokata w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej (jednoosobowa działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Charzewski). Posiada doświadczenie w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz w doradztwie – jako adwokat – podmiotom gospodarczym, w tym spółkom giełdowym.

Aneta Cwynar

członek rady nadzorczej

Aneta Cwynar jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Kierunek Zarządzanie i Marketing. W październiku 2005 r. została wpisana do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (numer: 10546). W czerwcu 2007 r. zdała egzamin dyplomowy zorganizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ze znajomości międzynarodowej sprawozdawczości finansowej akredytowany przez ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Jest zatrudniona w Urzędzie Gminy Świlcza. Współpracuje poza tym jako biegły rewident z firmami audytorskimi. Od kwietnia 2015 r. pełni funkcję Skarbnika Gminy Świlcza. Jest członkiem rady nadzorczej Lokalny Fundusz Pożyczkowy Samorządowa Polska Ząbki Sp. z o.o. oraz członkiem rady nadzorczej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. Do 2013 r. pełniła funkcję członka rady nadzorczej Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o.o.

Piotr Solorz

członek rady nadzorczej

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i uzyskał tytuł magistra prawa i magistra geografii.

Obecnie Piotr Solorz jest członkiem zarządu i wspólnikiem ADDVENTURE spółka z o.o. w Krakowie, wspólnikiem ADDVENTURE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy sp.k. w Krakowie, zastępcą przewodniczącej rady nadzorczej Mercator Medical S.A. w Krakowie, członkiem zarządu AUTIS Sp. z o.o. w Krakowie, członkiem rady nadzorczej „Monitor SM” Sp. z o.o., członkiem zarządu i wspólnikiem Trapezunt Sp. z o.o. w Krakowie oraz Trabzon Sp. z o.o. w Krakowie. Prowadzi ponadto jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Piotr Solorz ADD”. Piotr Solorz był członkiem zarządu Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A. w Krakowie (obecnie TRIGON Dom Maklerski S.A.), członkiem rady nadzorczej PENETRATOR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Krakowie, członkiem rady nadzorczej INTERSPORT POLSKA S.A. w Krakowie, wspólnikiem IBANQ Spółka Akcyjna i Wspólnicy sp.k. w Warszawie oraz wspólnikiem i członkiem zarządu ACCOMPANY sp. z o.o. w Krakowie (obecnie Sotis Assessment&Diagnostics Sp. z o.o. w Krakowie), wspólnikiem AUTIS sp. z o.o. w Krakowie, członkiem rady nadzorczej OTCF sp. z o.o. w Krakowie, członkiem rady nadzorczej Canesco S.A. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie, wspólnikiem i członkiem zarządu AUTIS Europe Sp. z o.o., wspólnikiem i członkiem zarządu Brestia Sp. z o.o., wspólnikiem i członkiem zarządu Mercator Opero Disposables sp. z o.o. (obecnie Mercator Opero Sp. z o.o.), prezesem Zarządu KW Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Krakowie, wspólnikiem i członkiem zarządu Blackbill Polska Sp. z o.o. (obecnie Finiata Sp. z o.o.).

Wojciech Armuła

członek rady nadzorczej

Wojciech Armuła jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Ukończył również studia podyplomowe organizowane przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Rachunkowość i Finanse dla zaawansowanych. Od 2008 r. zatrudniony w Addventure sp. z o.o. na stanowisku Starszy analityk finansowy. W latach 2006-2008 związany z Domem Maklerskim PENETRATOR S.A. pracując na stanowisku analityka finansowego. Był zaangażowany w realizację szeregu ofert publicznych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (m.in. Cyfrowy Polsat, Inteliwise, Rafako, Intersport Polska, Mercator Medical, Ailleron, Archicom). W latach 1999-2006 zatrudniony w Polinvest sp. z o.o. jako konsultant, realizując i współrealizując projekty z zakresu wycen przedsiębiorstw, analizy opłacalności inwestycji, studia wykonalności projektów infrastrukturalnych, biznes planów różnorodnych przedsięwzięć. Od 2006 r. prowadzi zajęcia z zakresu analizy fundamentalnej przedsiębiorstw Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest ekspertem zewnętrznym Ministerstwa Energii (od 2016 r.) oraz Instytutu Nafty i Gazu (od 2009 r.) z zakresu aspektów finansowych realizacji projektów energetycznych. Od 2015 r. jest również coachem Komisji Europejskiej (EASME, Horizon 2020 SME Instrument) – konsulting i coaching finansowy dla SME. Był członkiem rady nadzorczej Mercator Medical S.A. w Krakowie.