Serwis relacji inwestorskich

Pytania od inwestorów

Strona główna Relacje inwestorskie Pytania od inwestorów

 

Poniżej publikujemy odpowiedzi na pytania inwestorów:

Kto zajmuje się animacją akcji ML System?

W dniu 5 września 2018 r. Spółka podpisała umowę o pełnienie funkcji animatora Emitenta na GPW z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. (”DM BOŚ). Na podstawie umowy DM BOŚ zobowiązał się do pełnienia funkcji Animatora Emitenta dla wszystkich akcji Spółki zwykłych na okaziciela oraz praw do akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (”GPW”), zgodnie z Regulaminem Giełdy i wydanymi na jego podstawie uchwałami organów GPW oraz ustalonymi zwyczajami giełdowymi. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, a w przypadkach wskazanych w umowie także ze skutkiem natychmiastowym.
O fakcie tym Spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2018 z dnia 06.09.2018 r.

Spółka nie zawierała innych umów o pełnienie funkcji animatora Emitenta.
Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie: https://www.gpw.pl/animatorzy-rynku animatorami rynku dla akcji ML System są: Trigon DM, DM BOŚ oraz Santander BM, działające na podstawie umów zawartych przez te podmioty z GPW.

Kiedy do obrotu zostaną wprowadzone akcje serii D, czy spółka rozważa ich sprzedaż?

Raportem bieżącym z dnia 23 września 2021 Spółka poinformowała o dacie wprowadzenia akcji serii D do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 30 września 2021 r. (pod warunkami opisanymi w raporcie).

Wraz z naszym Zespołem, Inwestorami i wszystkimi, którzy nas wspierają i pomagają osiągać sukcesy Zarząd uważa, że warto być zaangażowanym w rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej, nad czym konsekwentnie pracujemy. Członkowie Zarządu nie rozważają aktualnie sprzedaży akcji Spółki.

Czy nowo budowana hala pomiędzy budynkiem ML System a nową, leasingowaną halą od ARP jest dedykowana do przyszłej produkcji Active Glass?

Nowo budowana hala przeznaczona jest na cele realizacji strategii Nowej Ery Kwantowej.

Czy start Quantum Glass jesienią jest niezagrożony?

Dokładamy wszelkich starań, aby uruchomić produkcję QG jak najszybciej i dochować jesiennego terminu.

Czy produkcja i systemy informatyczne dotyczące Covid Detectora są już gotowe do działania, czy jeszcze trwają kalibracje i inne czynności wdrożeniowe?

Zarówno software, jak i hardware urządzenia pozwalają nam na jego komercyjne zastosowanie w trybie profesjonalnym. Czekamy na stosowne rekomendacje. Równolegle nieustannie udoskonalamy urządzenie, aktualnie prowadzone są testy przeprowadzane w warunkach klinicznych, w zakresie rozpoznawania stadium choroby oraz możliwości wykrywania przeciwciał w krwi pacjenta.

Czy spółka złożyła wnioski patentowe dotyczące Covid Detectora?

Urząd Patentowy RP przyjął wniosek ML System o uzyskanie patentu na wynalazek (nr zgłoszenia P.436653) i obecnie trwa procedura weryfikacyjna zgłoszenia.

Spółka skorzystała więc z tzw. procedury krajowej, która regulowana jest w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

Jednocześnie wraz ze zgłoszeniem swój bieg rozpoczął 12-miesięczny termin na rozszerzenie ochrony wynalazku poza granicami Polski. Dalsze decyzje w tym zakresie oraz dotyczące potencjalnych kolejnych zgłoszeń spółka będzie podejmować na podstawie aktualnej sytuacji rynkowej.

1. Czy Covid Detector (CD) dla pełnego zastosowania czeka jedynie na rekomendacje GIS, tj. decyzję, która będzie stawiała CD na równi z testami? Czy jeszcze czegoś brakuje?

Tak, do zastosowania Covid Detectora na równi z tradycyjnym testami potrzebna jest pozytywna rekomendacja odpowiednich organów krajowych i/lub zagranicznych.

2. W ilu / jakich państwach MLS ubiega się o rekomendacje analogiczne do polskiej rekomendacji GIS?

Firmy współpracujące z ML System zainteresowane wprowadzeniem urządzenia do obrotu na danym obszarze starają się o uzyskanie pozytywnych rekomendacji stosowania Covid Detectora przez organy uprawnione w danym kraju – takie działanie jest efektywniejsze z punktu widzenia czasu niezbędnego do wydania rekomendacji. Działania takie prowadzone są zarówno na terenie Unii Europejskiej i poza nią.

3. Czy Spółka zawarła już jakieś kontrakty dające przychody z CD (jeżeli tak, czy to są polscy czy zagraniczni kontrahenci)?

Spółka nie rozpoznała dotychczas w przychodach istotnych wpływów z komercjalizacji Covid Detecora. Pracujemy nad najbardziej korzystną dla Spółki strategią komercjalizacji urządzenia oraz nad pozytywną rekomendacją odpowiednich organów, które dopuszczą równoważność wyników uzyskiwanych z Covid Detectora. Nasza Spółka o wszystkich informacjach (w tym związanych z komercjalizacją Covid Detectora) istotnych z punktu widzenia naszych akcjonariuszy informuje niezwłocznie, w trybie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.

4. Czy dobrze rozumiem, że jeżeli chodzi o wprowadzenie CD w trybie do samokontroli nie czekamy już na żadne inne zgody, potwierdzenia, certyfikaty, dopuszczenia itp., a produkt ten jest już dostępny na rynku (w tym trybie)? 

Do wprowadzenie Covid Detectora do obrotu w trybie do samokontroli (do używania przez osobę niebędącą profesjonalnym użytkownikiem i bez konieczności przeprowadzania pomiaru przez profesjonalne laboratorium diagnostyczne) niezbędna jest pozytywna ocena wydana przez jednostkę akredytowaną, która jest procedurą złożoną. Uzyskane certyfikaty natomiast są elementami, które podlegają ocenie jednostki akredytowanej i są niezbędne. Spółka konsekwentnie dąży do otrzymania takiej oceny, realizując wszystkie niezbędne procedury w tym odpowiednie certyfikaty i dokumenty dopuszczające do stosowania.

1. Czy spółka może publicznie wypowiedzieć się co z wdrożeniem do użytku Covid Detectora?

Covid Detector otrzymał od notyfikowanej jednostki J.S. Hamilton Poland certyfikat zgodności z dyrektywą EMC. Uzyskanie certyfikatu jest istotnym kamieniem milowym w procesie wprowadzania do obrotu Covid Detectora, jako wyrobu medycznego wykorzystywanego do tzw. samokontroli (bez konieczności przeprowadzania pomiaru przez profesjonalne laboratorium diagnostyczne). Jednocześnie stanowi potwierdzenie, że można go bezpiecznie używać, ponieważ nie wpływa negatywnie w zakresie emisji fal elektromagnetycznych na inną aparaturę, w tym medyczną. Chcemy, aby nasze urządzenie było docelowo instalowane nie tylko w placówkach medycznych, ale również w hotelach, zakładach pracy czy podczas imprez masowych, celem przeprowadzania testów przesiewowych na dużą skalę.

Więcej informacji dotyczących Covid Detectora i certyfikatu EMC znajduje się tutaj: https://wyborcza.biz/Gieldy/7,132329,27475060,ml-system-otrzymal-certyfikat-zgodnosci-z-dyrektywa-emc-dla.html?disableRedirects=true

Równolegle w ramach trybu profesjonalnego (do przeprowadzania pomiarów przez laboratoria diagnostyczne) spółka stara się o wydanie rekomendacji dla Covid Detectora na wykorzystanie urządzenia w procesie kwalifikacji osób badanych do kwarantanny lub jej zwolnienia, np. na lotniskach. Rozmawiamy zarówno z polskimi instytucjami, jak i partnerami zagranicznymi. Otrzymujemy sygnały o chęci wykorzystania Covid Detectora nie tylko w polskich portach lotniczych, ale także europejskich, a nawet spoza naszego kontynentu. Nie mamy wpływu na tempo procedowania, jednak liczymy, że uzyskamy wymagane rekomendacje możliwie szybko. Uważamy, że włączenie Covid Detectora do pełnego procesu diagnostycznego pozwoliłoby na skuteczniejszą walkę z czwartą falą pandemii koronawirusa i dzięki temu również potencjalne zmniejszenie ewentualnych obostrzeń pandemicznych.

Uruchomiliśmy ponadto dedykowaną Covid Detectorowi stronę internetową: coviddetector.eu, gdzie prezentowane są najważniejsze informacje związane z procesem komercjalizacji urządzenia.

Szczególnie zachęcamy do śledzenia zakładki „Aktualności”, dzięki czemu możliwy jest wgląd w aktualny status działań związanych z Covid Detectorem.

2. Jakie są zdolności produkcyjne fabryki CD?

Szeroka produkcja Covid Detectora odbywałaby się przy wykorzystaniu aktualnych linii produkcyjnych, po ich odpowiedniej parametryzacji. Zdolności wytwórcze dostosowywać będziemy do potrzeb rynku. Na obecnym etapie nie definiujemy maksymalnych mocy wytwórczych, w pierwszej kolejności, czekając na stosowne zezwolenia i rekomendacje ze strony właściwych instytucji, chcemy poznać potrzeby odbiorców zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

3. Czy umowa z Guardian Glass przynosi obecnie zlecenia dla MLS, czy jest to kwestia bardziej przyszłości, np. po ruszeniu produkcji QG?

Kluczowym momentem dla współpracy z Guardian Glass będzie uruchomienie fabryki QG, zaplanowane na jesień bieżącego roku. Niezależnie w trakcie wspólnej koordynacji, wykorzystującej obecnie stosowane technologie znajduje się kilkanaście dużych obiektów na terenie Europy.

4. Czy umowa z Pilkington przynosi obecnie zlecenia dla MLS, czy jest kwestia bardziej przyszłości, w szczególności w zakresie szyb do automotive?

„Innowacyjne szkło aktywne dla branży automotive” to projekt realizowany w ramach QDrive, znajdujący się w fazie B+R. Niezależnie ML System współpracuje z firmą Pilginkton w zakresie sprzedaży obecnych produktów BIPV dla budownictwa.

Ramowy harmonogram projektów innowacyjnych na etapie B+R, uwzględniający QDrive, znajduje się w prezentacji na slajdzie 18: https://ir.mlsystem.pl/wp-content/uploads/2021/05/ML-System-prezentacja-Q1-19.05.2021.pdf.

5. Wodór – jaką rolę może odegrać MLS w zakresie wodoru (oczywiście pod kątem przychodów), np. w kontekście paliwa do samochodów czy magazynów energii?

Jest zdecydowanie zbyt wcześnie, aby kreślić prognozy odnoszące się do potencjału spółki w kontekście wodoru. Rynek ten, nie tylko w Polsce, ale i w Europie jest w początkowym stadium rozwoju. Aktualnie tworzone są długookresowe strategie zarówno na poziomie rządów, samorządów, jak i firm. Uważamy, że potencjał technologiczny i kompetencje ML System będą pozwalały na odegranie istotnej roli spółki w tym obszarze.

O wątku wodorowym mówiliśmy w rozmowie z portalem 300gospodarka:

https://300gospodarka.pl/news/covid-detector-mlsystem-fotowoltaika-wodor.

1. Czy produkty Smart Glass są już wprowadzone do sprzedaży i generują cash flow? Chodzi mi o sprzedaż seryjną (regularną) a nie partii próbnych.

Proces ofertowania produktów Smart Glass uruchomiliśmy w 2020 roku, a więc niedawno. Oferowany asortyment charakteryzuje się wysoką innowacyjnością oraz stylem dostosowanym do nowoczesnych rozwiązań architektonicznych. Klientem dla tego typu produktów są producenci stolarki klasycznej, gdzie procesy wdrożenia nowych linii produktowych zarówno na poziomie technicznym, jak i marketingowo-sprzedażowym wymagają pewnego czasu. Pracujemy nad wzrostem rozpoznawalności tej linii produktów wśród naszych klientów. Informacje dotyczące produktów Smart Glass znajdują się na stronie internetowej: https://mlsystem.pl/smart-glass/.

2. Polowa ładowarka fotowoltaiczna: czy projekt się już zakończył? Kiedy można oczekiwać pierwszej sprzedaży?

Polowa fotowoltaiczna ładowarka to projekt badawczy, realizowany w konsorcjum z Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu (WITI) oraz Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Polowa fotowoltaiczna ładowarka sprzętu elektronicznego ma zapewnić m.in. żołnierzom możliwość bezproblemowego korzystania ze sprzętu elektronicznego w każdych, nawet najbardziej wymagających warunkach. Prace B+R w ramach projektu zakończyliśmy w 1Q 2021 r. Jesteśmy przed decyzją o ewentualnym wdrożeniu produktu, jednak ze względu na jego przeznaczenie i klienta docelowego ta informacja być może nie będzie mogła być upubliczniona.

Jaki jest plan wprowadzenia produktów ery kwantowej na rynek?

ML System uruchomi seryjną produkcję szyb z powłoką kwantową (Quantum Glass) jesienią 2021 r. Wszystkie urządzenia, które tworzą nowoczesną linię wytwórczą, zostały już dostarczone spółce, aktualnie trwa ich integracja. Przed startem masowej produkcji konieczna jest jeszcze jej parametryzacja. Szacujemy, że początkowy poziom produkcji może wynieść do 5 tys. m2 w skali miesiąca. Wydajność produkcyjną planujemy stopniowo zwiększać. Widzimy duże zainteresowanie naszych partnerów tą technologią.

Zakończenie inwestycji w ramach projektu 2DGlass planowane jest w I kwartale 2022 r., a projekt Active Glass ma się zakończyć w 2023 r. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:

https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/ml-system-uruchomi-seryjna-produkcje-szyb-quantum-glass-jesienia-2021-r,akcje,289742