NOTA PRAWNA

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez wybranie poniżej opcji „TAK” potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO REJESTRACJI W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z: (i) ofertą publiczną („Oferta”) akcji spółki („Akcje Oferowane”) ML SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”) oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. papierów wartościowych Spółki („Dopuszczenie”).

W dniu 17 maja 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem.

Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu został opublikowany i jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.mlsystem.pl) oraz Oferującego – Vestor Dom Maklerski S.A. (www.vestor.pl). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Materiały zawarte na kolejnych stronach internetowych mają wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy w rozumieniu art. 53 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Oferta Publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Prospekt nie stanowi oferty objęcia Akcji Oferowanych ani zaproszenia do składania ofert objęcia Akcji Oferowanych skierowanej do osób znajdujących się w jakichkolwiek jurysdykcjach, w których składanie tego rodzaju ofert lub zaproszeń do składania ofert stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii.

Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami implementującymi dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE, przepisami tej dyrektywy stosowanymi bezpośrednio oraz wydanymi na jej podstawie przepisami, lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi na jakimkolwiek terytorium innym niż Rzeczpospolita Polska, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii i Japonii.

Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii i Japonii), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, akcjonariuszy sprzedających akcje Spółki w ramach Oferty oraz doradców Spółki i tych akcjonariuszy. Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną akcji Spółki objętych Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszczonych na tych stronach sieci Internet. Każdy inwestor zamieszkały, bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Prospektu, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Prospekcie, a także z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi, które mogą być publikowane do Prospektu, a także w razie potrzeby zasięgnąć opinii doradców, w tym doradcy prawnego.

Dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja dokumentów lub innych informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej oraz na kolejnych stronach internetowych może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Osoby, w których posiadaniu znajdą się zamieszczone tu dokumenty lub inne informacje powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.

OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE: (I) PRZECZYTAŁEM/PRZECZYTAŁAM, ZROZUMIAŁEM/ZROZUMIAŁAM I AKCEPTUJĘ POWYŻSZE WARUNKI I OGRANICZENIA, (II) ZNAJDUJĘ SIĘ I UZYSKUJĘ DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, (III) NIE JESTEM OSOBĄ DEFINIOWANĄ JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII ANI NA OBSZARZE ŻADNEJ INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP LUB UZYSKANIE DOSTĘPU DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁOBY REJESTRACJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi.

 

TAK
Serwis relacji inwestorskich

Szczegóły oferty

Strona główna Oferta publiczna Szczegóły oferty

Spółka jest przekonana, że dzięki ofercie publicznej i wejściu na główny parkiet GPW realizacja ambitnych celów strategicznych będzie prostsza i bardziej efektywna. Obecność na giełdzie to dodatkowo szereg innych korzyści – większa transparentność wzmocni wiarygodność firmy przed instytucjami finansowymi oraz potencjalnymi partnerami i kontrahentami, co pozwoli obniżyć koszty finansowania. Zwiększy się także rozpoznawalność i popularność marki. Zarząd firmy wierzy, że efektem pełnego wykorzystania instrumentów, jakie oferuje rynek kapitałowy będzie wzrost wartości ML System.

Kluczowe liczby

do 1,28
mln

łączna liczba oferowanych akcji nowej emisji

do 1,83
mln

łączna liczba wszystkich oferowanych akcji

37,2
mln

łączna wartość oferowanych akcji nowej emisji

53,1
mln

łączna wartość wszystkich oferowanych akcji

29

cena maksymalna jednej akcji

Cele emisyjne:

Pozyskane w drodze oferty publicznej środki posłużą spółce do realizacji celów strategicznych. Kapitał zebrany od inwestorów zostanie przeznaczony na:

 • Quantum Glass – cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego – 19 mln zł
 • Rozwój sprzedaży produktów spółki na wybranych rynkach zagranicznych (w tym ich certyfikacja) – 6,2 mln zł

 

 • Idea Lab – rozwój istniejącego zaplecza B+R ML System – 5 mln zł
 • ULTRAPV – wdrożenie produkcji ultralekkiego systemu paneli fotowoltaicznych dla sektora BIPV – 4,8 mln zł

Harmonogram oferty:

18.05.2018
Podanie do publicznej wiadomości maksymalnej ceny akcji

Początek zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych

Początek procesu budowy księgi popytu
28.05.2018
Koniec zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych
29.05.2018
Koniec procesu budowy księgi popytu
29.05.2018
Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej, ostatecznej liczby akcji oferowanych ogółem oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach
30.05.2018
Początek przyjmowania zapisów i wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych
05.06.2018
Koniec przyjmowania zapisów i wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych
11.06.2018
Planowany przydział akcji w transzy inwestorów indywidualnych za pośrednictwem GPW

Przydział akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych

Warunki oferty

Przedmiot transakcji
 Emisja nowych akcji do 1 281 868 nowych akcji
Sprzedaż akcji istniejących
 • Newberg ML SPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością planuje sprzedaż do 215.000 (słownie: dwieście piętnaście tysięcy) Akcji serii B,
 • Maciej Kaszycki planuje sprzedaż do 135.600 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset) Akcji serii B1,
 • Edyta Stanek planuje sprzedaż do 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Akcji serii A.

Akcje serii A, B i B1 są akcjami na okaziciela.

Cena maksymalna 29 zł za akcję
Łączna wartość wszystkich oferowanych akcji 53 141 572 zł
Cel emisji
 • Quantum Glass – cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego – 19 mln zł
 • Rozwój sprzedaży produktów spółki na wybranych rynkach zagranicznych (w tym ich certyfikacja) – 6,2 mln zł
 • Idea Lab – rozwój istniejącego zaplecza B+R ML System – 5 mln zł
 • ULTRAPV – wdrożenie produkcji ultralekkiego systemu paneli fotowoltaicznych dla sektora BIPV – 4,8 mln zł
Polityka dywidendowa Zarząd spółki nie przewiduje wypłat dywidendy w 2018 r. W kolejnych latach, aż do zakończenia planu inwestycyjnego (2020 r.), ML System zakłada wypłatę dywidendy na poziomie ok. 20% – 25% skonsolidowanego zysku netto. Po zakończeniu realizacji planu inwestycyjnego firma zamierza zwiększyć skalę wypłaty dywidendy, do poziomu co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto.
Lock-up Do 12 miesięcy od dnia przydziału (założyciele oraz część pozostałych akcjonariuszy)

Zapisy na akcje przyjmują:

Oferujący

Współoferujący

Członkowie konsorcjum: